• /,trænsfə'meiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biến đổi; sự bị biến đổi
  Sự biến chất, sự biến tính
  Chùm tóc giả (của phụ nữ)
  (toán học) phép biến đổi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phép biến đổi

  Cơ - Điện tử

  Sự biến đổi, phép biến đổi, sự biến dạng

  Sự biến đổi, phép biến đổi, sự biến dạng

  Toán & tin

  phép ánh xạ
  closed transformation
  phép ánh xạ đóng
  covering transformation
  phép ánh xạ phủ
  sự biến dổi

  Kỹ thuật chung

  biến đổi
  adiabatic transformation
  sự biến đổi đoạn nhiệt
  adjoint transformation
  phép biến đổi phó
  affine co-ordinates transformation
  phép biến đổi tọa độ affRin
  affine transformation
  phép biến đổi affin
  affine transformation
  phép biến đổi afin
  algebraic transformation
  phép biến đổi đại số
  analytic transformation
  phép biến đổi giải tích
  angular transformation
  sự biến đổi lượng giác
  bilinear transformation
  biến đổi song tuyến tính
  biquadratic transformation
  phép biến đổi trùng phương
  birational transformation
  phép biến đổi song hữu tỷ
  canonical transformation
  phép biến đổi chính tắc
  central affine transformation
  phép biến đổi tâm affine
  chain transformation
  phép biến đổi xích
  closed transformation
  phép biến đổi đóng
  collinear transformation
  phép biến đổi cộng tuyến
  collineatory transformation
  phép biến đổi cộng tuyến
  conformal transformation
  biến đổi bảo giác
  conformal transformation
  phép biến đổi bảo giác
  congruent transformation
  phép biến đổi tương đẳng
  conjugate transformation
  phép biến đổi liên hợp
  continuous transformation
  phép biến đổi liên tục
  coordinate transformation
  biến đổi tọa độ
  coordinate transformation
  phép biến đổi tọa độ
  coordinate transformation
  sự biến đổi tọa độ
  cube-cubic transformation
  phép biến đổi 3-3
  cubic transformation
  phép biến đổi bậc ba
  cubo-cubic transformation
  phép biến đổi 3-3
  current transformation ratio
  hệ số biến đổi dòng
  elementary transformation
  biến đổi sơ cấp
  elementary transformation
  phép biến đổi sơ cấp
  energy transformation
  biến đổi năng lượng
  energy transformation
  sự biến đổi năng lượng
  equiangular transformation
  phép biến đổi đẳng giác
  equiform transformation
  phép biến đổi đẳng dạng
  equilong transformation
  phép biến đổi đẳng cự
  eutetic transformation
  sự biến đổi ơtecti
  exothermic transformation
  biến đổi tỏa nhiệt
  factorisation of a transformation
  sự phân tích một phép biến đổi
  fast Fourier transformation (FFT)
  phép biến đổi Fourier nhanh
  Fourier transformation
  phép biến đổi Fourier
  fourier's transformation
  phép biến đổi furiê
  frequency transformation
  sự biến đổi tần số
  Galilean transformation
  phép biến đổi Galilei
  galilean transformation
  phép biến đổi galileo
  gamma ray transformation
  sự biến đổi tia gama (cldđ)
  gas to liquid transformation
  sự biến đổi pha khí thành lỏng
  gauge transformation
  phép biến đổi định cỡ
  generator of the canonical transformation
  hàm sinh của phép biến đổi chính tắc
  geometric (AL) transformation
  phép biến đổi hình học
  geometric transformation
  phép biến đổi hình học
  global modelling transformation
  biến đổi mẫu toàn cục
  heat of transformation
  nhiệt biến đổi
  heat transformation
  biến đổi nhiệt
  heat transformation
  sự biến đổi nhiệt
  heteromorphic transformation
  biến đổi dị hình
  homogeneous transformation
  phép biến đổi thuần nhất
  identical transformation
  biến đổi đồng nhất
  identical transformation
  phép biến đổi đồng nhất
  impedance transformation
  sự biến đổi trở kháng
  induced transformation
  sự biến đổi cảm ứng
  infinitesimal transformation
  phép biến đổi vi phân
  inner transformation
  phép biến đổi trong
  interior transformation
  phép biến đổi trong
  internal transformation
  phép biến đổi trong
  inverse transformation
  phép biến đổi ngược
  involutory transformation
  biến đổi đối hợp
  involutory transformation
  phép biến đổi đối hợp
  isogonal transformation
  phép biến đổi đẳng giác
  isometric transformation
  phép biến đổi đẳng cự
  key transformation
  sự biến đổi khóa
  Laplace transformation
  biến đổi Laplace
  Laplace transformation
  phép biến đổi Laplace
  Laplace transformation
  phép biến đổi Laplaxơ
  latent heat of transformation
  ẩn nhiệt biến đổi (nguyên tố)
  line-sphere transformation
  phép biến đổi tuyến cầu
  line-sphere transformation
  phép biến đổi tuyến-cầu
  Linear transformation
  biến đổi tuyến tính
  linear transformation
  phép biến đổi tuyến tính
  liquid-to-gas transformation
  biến đổi lỏng thành khí
  liquid-to-vapour transformation
  biến đổi lỏng thành hơi
  logarithm transformation
  phép biến đổi loga
  loglog transformation
  phép biến đổi loga lặp
  Lorentz transformation
  biến đổi Lorentz
  matrix transformation
  phép biến đổi ma trận
  matrix transformation
  sự biến đổi ma trận
  maximal transformation
  phép biến đổi cực đại
  metric transformation
  phép biến đổi matric
  metric transformation
  phép biến đổi metric
  monoidal transformation
  phép biến đổi momoit
  monoidal transformation
  phép biến đổi monoit
  natural transformation
  phép biến đổi tự nhiên
  network transformation
  biến đổi mạng
  normal transformation
  phép biến đổi chuẩn tắc
  Norton transformation
  sự biến đổi Norton
  orthognal transformation
  phép biến đổi trực giao
  orthogonal transformation
  phép biến đổi trực giao
  orthogonal transformation
  sự biến đổi trực giao
  parallel transformation
  biến đổi song song
  parity transformation
  phép biến đổi tính chẵn lẻ
  pedal transformation
  phép biến đổi bàn đạp
  pedal transformation
  sự biến đổi thủy túc
  perspective transformation
  phép biến đổi phối cảnh
  phase transformation
  biến đổi pha
  phase transformation
  sự biến đổi pha
  point curve transformation
  phép biến đổi điểm tuyến
  point transformation
  phép biến đổi điểm
  point-surface transformation
  phép biến đổi điểm diện
  point-surface transformation
  phép biến đổi điểm-diện
  polar transformation
  phép biến đổi cực
  polar transformation
  phép biến đổi đổi cực
  polymorphic transformation
  biến đổi đa hình
  program transformation
  sự biến đổi chương trình
  projective transformation
  phép biến đổi ảnh xạ
  projective transformation
  phép biến đổi xạ ảnh
  quadratic transformation
  phép biến đổi bậc hai
  radial transformation
  phép biến đổi theo tia
  radioactive transformation series
  dãy biến đổi phóng xạ
  radix transformation
  phép biến đổi cơ số
  ratio of transformation
  tỷ số biến đổi (ở máy biến áp)
  reciprocal frequency transformation
  phép biến đổi đảo tần
  reduction of a transformation
  sự rút gọn một phép biến đổi
  retracting transformation
  phép biến đổi co rút
  reversible transformation
  phép biến đổi thuận nghịch
  scaling transformation
  phép biến đổi thang
  segment transformation
  biến đổi phân đoạn
  self-adjoint transformation
  phép biến đổi tự phó
  semigroup of transformation
  nửa nhóm các phép biến đổi
  signal transformation
  biến đổi tín hiệu
  signal transformation
  sự biến đổi tín hiệu
  similarity transformation
  phép biến đổi đồng dạng
  single valued transformation
  phép biến đổi đơn vị
  singular transformation
  phép biến đổi kỳ dị
  spectrum of a transformation
  phổ của một phép biến đổi
  star delta transformation
  phép biến đổi sao-tam giác
  step transformation
  phép biến đổi bậc thang
  suspended transformation
  sự biến đổi treo
  symmetry transformation
  phép biến đổi đối xứng
  thermodynamic transformation
  phép biến đổi nhiệt động
  topological transformation
  phép biến đổi topo
  transformation (vs)
  phép biến đổi
  transformation (vs)
  sự biến đổi
  transformation coefficient
  hệ số biến đổi
  transformation cycle
  chu kỳ biến đổi
  transformation group
  nhóm các phép biến đổi
  transformation matrix
  ma trận biến đổi
  transformation of co-ordinates
  phép biến đổi tọa độ
  transformation of coordinate
  phép biến đổi tọa độ
  transformation of coordinates
  sự biến đổi tọa độ
  transformation of electrical energy
  biến đổi điện năng
  transformation of electricity
  sự biến đổi điện năng
  transformation of function
  phép biến đổi hàm
  transformation of tensor
  phép biến đổi tensơ
  transformation of tensor
  phép biến đổi tenxơ
  transformation of variable
  phép biến đổi biến số
  transformation pipeline
  ống dẫn biến đổi
  transformation point
  điểm biến đổi
  transformation range
  khoảng biến đổi
  transformation ratio
  tỉ số biến (đổi)
  transformation ratio (ofa transformer)
  tỉ số biến đổi của bộ biến áp
  transformation temperature
  nhiệt độ (của) biến đổi
  transformation theory
  lý thuyết biến đổi
  unimodular transformation
  phép biến đổi đơn modula
  unimodular transformation
  phép biến đổi đơn mođula
  unitary transformation
  biến đổi unita
  unitary transformation
  phép biến đổi đơn nguyên
  univalent transformation
  phép biến đổi đơn trị
  univalent transformation
  phép biến đổi đơn vị
  velocity of transformation
  tốc độ biến đổi
  viewport transformation
  phép biến đổi cổng nhìn
  window transformation
  biến đổi cửa sổ
  z-transformation
  biến đổi z
  phép biến đổi

  Giải thích VN: Là tiến trình chuyển tọa độ từ một hệ tọa độ này sang một hệ khác thông qua phép tịnh tiến, phép quay và chia tỉ lệ. ARC/INFO cung cấp các phép biến đổi: phép đồng dạng, affine, piecewise linear, phép chiếu, phép hiệu chỉnh số liệu NADCON sử dụng phép biến đổi độ cong tối thiểu, và phép biến đổi đa thức với các lưới ô cong và ảnh.

  adjoint transformation
  phép biến đổi phó
  affine co-ordinates transformation
  phép biến đổi tọa độ affin
  AFFINE TRANSFORMATION
  phép biến đổi affin
  affine transformation
  phép biến đổi afin
  algebraic transformation
  phép biến đổi đại số
  analytic transformation
  phép biến đổi giải tích
  biquadratic transformation
  phép biến đổi trùng phương
  BIRATIONAL TRANSFORMATION
  phép biến đổi song hữu tỷ
  canonical transformation
  phép biến đổi chính tắc
  central affine transformation
  phép biến đổi tâm affine
  chain transformation
  phép biến đổi xích
  closed transformation
  phép biến đổi đóng
  COLLINEAR TRANSFORMATION
  phép biến đổi cộng tuyến
  collineatory transformation
  phép biến đổi cộng tuyến
  conformal transformation
  phép biến đổi bảo giác
  congruent transformation
  phép biến đổi tương đẳng
  conjugate transformation
  phép biến đổi liên hợp
  continuous transformation
  phép biến đổi liên tục
  coordinate transformation
  phép biến đổi tọa độ
  cube-cubic transformation
  phép biến đổi 3-3
  cubic transformation
  phép biến đổi bậc ba
  cubo-cubic transformation
  phép biến đổi 3-3
  elementary transformation
  phép biến đổi sơ cấp
  equiangular transformation
  phép biến đổi đẳng giác
  equiform transformation
  phép biến đổi đẳng dạng
  equilong transformation
  phép biến đổi đẳng cự
  factorisation of a transformation
  sự phân tích một phép biến đổi
  fast Fourier transformation (FFT)
  phép biến đổi Fourier nhanh
  Fourier transformation
  phép biến đổi Fourier
  fourier's transformation
  phép biến đổi furiê
  Galilean transformation
  phép biến đổi Galilei
  galilean transformation
  phép biến đổi galileo
  gauge transformation
  phép biến đổi định cỡ
  generator of the canonical transformation
  hàm sinh của phép biến đổi chính tắc
  GEOMETRIC (AL) TRANSFORMATION
  phép biến đổi hình học
  geometric transformation
  phép biến đổi hình học
  homogeneous transformation
  phép biến đổi thuần nhất
  identical transformation
  phép biến đổi đồng nhất
  infinitesimal transformation
  phép biến đổi vi phân
  inner transformation
  phép biến đổi trong
  interior transformation
  phép biến đổi trong
  internal transformation
  phép biến đổi trong
  inverse transformation
  phép biến đổi ngược
  involutory transformation
  phép biến đổi đối hợp
  isogonal transformation
  phép biến đổi đẳng giác
  isometric transformation
  phép biến đổi đẳng cự
  Laplace transformation
  phép biến đổi Laplace
  Laplace transformation
  phép biến đổi Laplaxơ
  line-sphere transformation
  phép biến đổi tuyến cầu
  line-sphere transformation
  phép biến đổi tuyến-cầu
  linear transformation
  phép biến đổi tuyến tính
  logarithm transformation
  phép biến đổi loga
  loglog transformation
  phép biến đổi loga lặp
  matrix transformation
  phép biến đổi ma trận
  maximal transformation
  phép biến đổi cực đại
  metric transformation
  phép biến đổi matric
  metric transformation
  phép biến đổi metric
  monoidal transformation
  phép biến đổi momoit
  monoidal transformation
  phép biến đổi monoit
  natural transformation
  phép biến đổi tự nhiên
  normal transformation
  phép biến đổi chuẩn tắc
  orthognal transformation
  phép biến đổi trực giao
  orthogonal transformation
  phép biến đổi trực giao
  parity transformation
  phép biến đổi tính chẵn lẻ
  pedal transformation
  phép biến đổi bàn đạp
  perspective transformation
  phép biến đổi phối cảnh
  point curve transformation
  phép biến đổi điểm tuyến
  point transformation
  phép biến đổi điểm
  point-surface transformation
  phép biến đổi điểm diện
  point-surface transformation
  phép biến đổi điểm-diện
  polar transformation
  phép biến đổi cực
  polar transformation
  phép biến đổi đổi cực
  projective transformation
  phép biến đổi ảnh xạ
  projective transformation
  phép biến đổi xạ ảnh
  quadratic transformation
  phép biến đổi bậc hai
  radial transformation
  phép biến đổi theo tia
  radix transformation
  phép biến đổi cơ số
  reciprocal frequency transformation
  phép biến đổi đảo tần
  reduction of a transformation
  sự rút gọn một phép biến đổi
  retracting transformation
  phép biến đổi co rút
  reversible transformation
  phép biến đổi thuận nghịch
  scaling transformation
  phép biến đổi thang
  self-adjoint transformation
  phép biến đổi tự phó
  semigroup of transformation
  nửa nhóm các phép biến đổi
  similarity transformation
  phép biến đổi đồng dạng
  single valued transformation
  phép biến đổi đơn vị
  singular transformation
  phép biến đổi kỳ dị
  spectrum of a transformation
  phổ của một phép biến đổi
  star delta transformation
  phép biến đổi sao-tam giác
  step transformation
  phép biến đổi bậc thang
  symmetry transformation
  phép biến đổi đối xứng
  thermodynamic transformation
  phép biến đổi nhiệt động
  topological transformation
  phép biến đổi topo
  transformation group
  nhóm các phép biến đổi
  transformation of co-ordinates
  phép biến đổi tọa độ
  transformation of coordinate
  phép biến đổi tọa độ
  transformation of function
  phép biến đổi hàm
  transformation of tensor
  phép biến đổi tensơ
  transformation of tensor
  phép biến đổi tenxơ
  transformation of variable
  phép biến đổi biến số
  unimodular transformation
  phép biến đổi đơn modula
  unimodular transformation
  phép biến đổi đơn mođula
  unitary transformation
  phép biến đổi đơn nguyên
  univalent transformation
  phép biến đổi đơn trị
  univalent transformation
  phép biến đổi đơn vị
  viewport transformation
  phép biến đổi cổng nhìn
  sự biến đổi
  adiabatic transformation
  sự biến đổi đoạn nhiệt
  angular transformation
  sự biến đổi lượng giác
  coordinate transformation
  sự biến đổi tọa độ
  energy transformation
  sự biến đổi năng lượng
  eutetic transformation
  sự biến đổi ơtecti
  frequency transformation
  sự biến đổi tần số
  gamma ray transformation
  sự biến đổi tia gama (cldđ)
  gas to liquid transformation
  sự biến đổi pha khí thành lỏng
  heat transformation
  sự biến đổi nhiệt
  impedance transformation
  sự biến đổi trở kháng
  induced transformation
  sự biến đổi cảm ứng
  key transformation
  sự biến đổi khóa
  matrix transformation
  sự biến đổi ma trận
  Norton transformation
  sự biến đổi Norton
  orthogonal transformation
  sự biến đổi trực giao
  pedal transformation
  sự biến đổi thủy túc
  phase transformation
  sự biến đổi pha
  program transformation
  sự biến đổi chương trình
  signal transformation
  sự biến đổi tín hiệu
  suspended transformation
  sự biến đổi treo
  transformation of coordinates
  sự biến đổi tọa độ
  transformation of electricity
  sự biến đổi điện năng
  sự cải tạo
  sự chuyển đổi
  delta-Y transformation
  sự chuyển đổi pi-T
  heat transformation
  sự chuyển đổi nhiệt
  pi-T transformation
  sự chuyển đổi pi-T
  pi-T transformation
  sự chuyển đổi sao-tam giác
  pi-T transformation
  sự chuyển đổi tam giác-sao
  star-delta transformation
  sự chuyển đổi sao-tam giác
  window transformation
  sự chuyển đổi cửa sổ
  Y-delta transformation
  sự chuyển đổi pi-T
  Y-delta transformation
  sự chuyển đổi sao-tam giác
  Y-delta transformation
  sự chuyển đổi tam giác-sao
  sự chuyển hóa
  polymorphic transformation
  sự chuyển hóa đa dạng
  polymorphic transformation
  sự chuyển hóa thù hình
  sự thay đổi

  Y Sinh

  biến nạp

  Kinh tế

  biến đổi
  maturity transformation
  sự biến đổi kỳ hạn
  transformation curve
  đường cong biến đổi (đường khả năng sản xuất)
  chế biến
  transformation industries
  các công nghiệp chế biến
  sự thay đổi
  sự thay đổi, sự chế biến, sự biến đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X