• /'saikl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) chu kỳ, chu trình
  reversible cycle
  chu trình thuận nghịch
  (hoá học) vòng
  Tập thơ cùng chủ đề, tập bài hát cùng chủ đề
  Xe đạp

  Nội động từ

  Quay vòng tròn theo chu kỳ
  Đi xe đạp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tuần hoàn, chu trình, chu kỳ || làm theo chu trình
  accumulation cycle
  chu trình tích luỹ
  effective cycle
  (đại số) chu trình hữu hiệu
  essential cycle
  (tôpô học) chu trình cốt yếu
  fixed cycle
  chu trình không đổi
  forword-type cycle
  chu trình chuyển động lên trước
  ideal cycle
  chu trình lý tưởng
  limit cycle
  (giải tích) chu trình giới hạn
  magnetic cycle
  (máy tính) chu trình từ hoá
  major cycle
  (máy tính) chu trình lớn
  open cycle
  chu trình mở
  print cycle
  (máy tính) chu trình in
  pulse-repetition cycle
  (máy tính) chu trình lặp lại các xung
  rational cycle
  chu trình hữu tỷ
  relative cycle
  chu trình tương đối
  repetitive cycle
  (máy tính) chu trình lặp
  scanning cycle
  chu trình quyét
  storage cycle
  chu trình dự trữ
  timing cycle
  (máy tính) chu trình định thời
  variable cycle
  chu trình biến thiên
  virtual cycle
  chu trình ảo

  Xây dựng

  chu kỳ vòng
  chu trình vòng

  Y học

  chu kỳ
  chu trình, vòng

  Kỹ thuật chung

  chu kỳ làm việc
  chu trình làm việc
  giai đoạn
  hệ số làm việc
  tuần hoàn
  closed cycle
  vòng tuần hoàn kín
  closed-cycle cryogenic system
  hệ cryo vòng tuần hoàn kín
  closed-loop cycle
  vòng tuần hoàn kín
  cycle check
  kiểm tra tuần hoàn
  cycle code
  mã tuần hoàn
  cycle oil
  dầu tuần hoàn
  cycle period
  chu kỳ tuần hoàn
  cycle stock
  sản phẩm tuần hoàn kín
  light cycle oil
  dầu tuần hoàn nhẹ
  solution cycle
  chu trình (vòng tuần hoàn) dung dịch
  solution cycle
  vòng tuần hoàn dung dịch
  vòng
  clock cycle
  vòng đồng hồ
  closed cycle
  vòng tuần hoàn kín
  closed-cycle cryogenic system
  hệ cryo vòng tuần hoàn kín
  closed-loop cycle
  vòng tuần hoàn kín
  cycle composition
  sự hợp vòng
  cycle stealing
  cắt vòng đời
  cycle time
  thời gian vòng đời
  cycle track
  vòng chu kỳ
  cycle track
  vòng đua xe đạp
  execute cycle
  vòng thực thi
  execution cycle
  vòng thực hiện
  fetch cycle
  vòng tìm nạp
  fetch cycle
  vòng tìm nạp lệnh
  half cycle
  nột nửa vòng tròn
  hysteresis cycle
  vòng trễ
  instruction cycle
  vòng lệnh
  instruction fetch cycle
  vòng tìm nạp lệnh
  life cycle
  vòng đời
  life cycle
  vòng sống
  motion cycle
  vòng chuyển động
  polling cycle
  chu kỳ hỏi vòng
  Product life Cycle (PLC)
  vòng đời của sản phẩm
  saturated cycle
  vòng bão hòa
  solution cycle
  chu trình (vòng tuần hoàn) dung dịch
  solution cycle
  vòng tuần hoàn dung dịch
  storage cycle period
  chu kỳ xoay vòng bộ nhớ
  system life cycle
  vòng đời hệ thống
  vòng đời
  cycle stealing
  cắt vòng đời
  cycle time
  thời gian vòng đời
  Product life Cycle (PLC)
  vòng đời của sản phẩm
  system life cycle
  vòng đời hệ thống
  vòng lặp

  Giải thích EN: A repeating series of events; specific uses include: the process of operating a machine through one production series that can repeat itself..

  Giải thích VN: Nhiều họat động lặp đi lặp lại nhiều lần; sử dụng đặc biệt trong: quy trình vận hành một chiếc máy qua đó có nhiều các hoạt động lặp đo lặp lại.

  Kinh tế

  chu kỳ
  chu kỳ (kinh tế, thương mại)
  chu kỳ kinh doanh
  downturn in the business cycle
  xu thế đi xuống trong chu kỳ kinh doanh
  real business cycle theory
  thuyết chu kỳ kinh doanh thực tế
  chu kỳ kinh tế
  credit theory of business cycle
  thuyết tín dụng chu kỳ kinh tế
  political business cycle
  chu kỳ kinh tế có tính chính trị
  trade cycle
  chu kỳ thương nghiệp, chu kỳ kinh tế
  chu trình
  business travel cycle
  chu trình của du lịch kinh doanh
  chilling spray cycle
  chu trình thổi nguội
  guest cycle
  chu trình của khách hàng
  innovation cycle
  chu trình đổi mới
  sự tuần hoàn
  vòng
  life cycle hypothesis
  giả thuyết vòng đời
  life cycle of a product or service
  vòng đời sản phẩm hay dịch vụ
  product life cycle
  vòng đời sản phẩm

  Địa chất

  chu trình, chu kỳ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X