• /ri'leiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kể lại, sự thuật lại; chuyện kể lại
  Sự liên lạc; mối quan hệ, mối tương quan, mối liên hệ
  the relations of production
  quan hệ sản xuất
  the relation between knowledge and practice
  mối quan hệ trí thức và thực hành
  (số nhiều) quan hệ; sự giao thiệp (giữa hai nước..)
  to have business relations somebody
  có giao thiệp buôn bán với ai
  to enter into relations with someone
  giao thiệp với ai


  Người bà con, họ hàng, thân thuộc
  he is a relation to me
  anh ta là người bà con của tôi
  relation by (on) the father's side
  người bà con bên nội
  (pháp lý) sự đưa đơn lên chưởng lý

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Mối quan hệ, mối liên hệ, hệ thức

  Toán & tin

  quan hệ, hệ thức
  relation of equivalence
  quan hệ tương đương
  ancestral relation
  quan hệ truyền lại
  anticommutation relations.
  quan hệ phản giao hoán
  antisymmetric relation
  quan hệ phản đối xứng
  associativity relation
  quan hệ kết hợp
  binary relation
  quan hệ hai ngôi
  commutation relations
  những hệ thức giao hoán
  compositive relation
  quan hệ hợp thành
  congruence relation
  (đại số ) hệ thức đồng dư
  defining relation
  quan hệ định nghĩa
  dyadic relation
  quan hệ hai ngôi
  equivalence relation
  (toán (toán logic )ic ) quan hệ tương đương
  functional relation
  quan hệ hàm
  homogeneous relation
  hệ thức thuần nhất
  identical relation
  quan hệ đồng nhất
  intransitive relation
  quan hệ không bắc cầu
  invariant relation
  quan hệ bất biến
  irreflexive relation
  quan hệ không phản xạ
  order relation
  quan hệ thứ tự
  permanence relation
  (toán (toán logic )ic ) quan hệ thường trực
  polyadic relation
  (toán (toán logic )ic ) quan hệ nhiều nơi
  Pythagorean relation
  hệ thức Pitago
  reciprocal relation
  quan hệ thuận nghịch
  reflexive relation
  quan hệ phản xạ
  reversible relation
  quan hệ khả nghịch
  stress-strain relation
  hệ thức ứng xuất - biến dạng
  symmetric relation
  (toán (toán logic )ic ) quan hệ đối xứng
  transitive relation
  quan hệ bắc cầu
  uncertainty relation
  hệ thức bất định

  Xây dựng

  tỉ suất

  Kỹ thuật chung

  hệ thức
  arithmetic relation
  hệ thức số học
  binary relation
  hệ thức nhị phân
  character relation
  hệ thức ký tự
  congruence relation
  hệ thức đồng dư
  dispersion relation
  hệ thức tán sắc
  empirical relation
  hệ thức kinh nghiệm
  Garvey-Kelson mass relation
  hệ thực khối lượng Garvey-Kelson
  inductive relation
  hệ thức quy nạp
  linear relation
  hệ thức bậc nhất
  linear relation
  hệ thức tuyến tính
  logical relation
  hệ thức logic
  logical relation
  hệ thức luận lý
  paralation (parallelrelation)
  hệ thức song song
  parallel relation (paralation)
  hệ thức song song
  period-luminosity relation
  hệ thức chu kỳ-độ trưng
  Pythagorean relation
  hệ thức Pitago
  Pythagorean relation
  hệ thức Pythagore (Pitago)
  reciprocal relation
  hệ thức tương hoán
  relative relation
  hệ thức tương đối
  relativistic relation
  hệ thức tương đối tính
  space-time relation
  hệ thức không-thời gian
  Stokes relation
  hệ thức Stokes
  stress-strain relation
  hệ thức ứng suất-biến dạng
  uncertainty relation
  hệ thức bất định
  mối liên hệ
  mối quan hệ
  semantic relation
  mối quan hệ ngữ nghĩa
  quan hệ

  Giải thích VN: Xem table (bảng).

  ancestral relation
  quan hệ truyền lại
  anti-symmetric relation
  quan hệ phản đối xứng
  area frequency relation
  quan hệ tần suất diện (ngập lũ)
  arithmetic relation
  quan hệ số học
  associative relation
  quan hệ liên tưởng
  associativity relation
  quan hệ kết hợp
  asymptotical relation
  quan hệ không đối xứng
  bias relation
  quan hệ lệch
  binary relation
  quan hệ hai ngôi
  character relation
  quan hệ ký tự
  class-relation method
  phương pháp quan hệ lớp
  comparative relation
  quan hệ so sánh
  composite relation
  quan hệ hợp thành
  compositive relation
  quan hệ hợp thành
  consanguineous relation
  quan hệ đồng huyết
  consecutive relation
  quan hệ liên tiếp
  coordinate relation
  quan hệ kết hợp
  CR (customerrelation)
  quan hệ khách hàng
  CRM (customerrelation management)
  quản lý quan hệ khách hàng
  damage frequency relation
  quan hệ tần suất thiệt hại
  defining relation
  quan hệ định nghĩa
  derived relation
  quan hệ dẫn xuất
  dyadic relation
  quan hệ hai ngôi
  equivalence relation
  quan hệ tương đương
  formal relation
  quan hệ hình thức
  functional relation
  quan hệ hàm
  generic relation
  quan hệ loại
  group relation
  quan hệ nhóm
  hierarchical relation
  quan hệ phân cấp
  homogeneous relation
  quan hệ thuần nhất
  identical relation
  quan hệ đồng nhất
  intransitive relation
  quan hệ không bắc cầu
  invariant relation
  quan hệ bất biến
  inverse relation
  quan hệ ngược
  irreflective relation
  quan hệ không phản xạ
  irreflexive relation
  quan hệ không phản xạ
  linear relation
  quan hệ tuyến tính
  mass energy relation
  quan hệ khối-năng
  nonlinear relation
  quan hệ phi tuyến tính
  order relation
  quan hệ thứ tự
  ordering relation
  quan hệ thứ tự
  paralation (parallelrelation)
  quan hệ song song
  parallel relation (paralation)
  quan hệ song song
  part-whole relation
  quan hệ từng phần
  partitive relation
  quan hệ từng phần
  partner relation
  quan hệ với đối tác
  permanence relation
  quan hệ thường trực
  polyadic relation
  quan hệ nhiều ngôi
  precedence relation
  quan hệ trước sau
  pressure density relation
  quan hệ dung trọng-áp lực
  pressure volume relation
  quan hệ thể tích-áp lực
  primary body (inrelation to a satellite)
  vật thể chính (quan hệ với vệ tinh)
  public relation
  phòng quan hệ đối ngoại
  qualitative relation
  quan hệ định tính
  quantitative relation
  quan hệ định lượng
  reciprocal relation
  quan hệ thuận nghịch
  reflexive relation
  quan hệ phản xạ
  regression relation
  quan hệ hồi quy
  regression relation
  quan hệ suy thoái
  relation character
  ký tự quan hệ
  relation condition
  điều kiện quan hệ
  relation connection graph
  đồ thị quan hệ liên đới
  relation cycle
  chu kỳ quan hệ
  relation graph
  đồ thị quan hệ
  relation model
  mô hình quan hệ
  relation of equivalence
  quan hệ tương đương
  relation schema
  sơ đồ quan hệ
  relation symbol
  ký hiệu quan hệ
  relation symbol
  toán tử quan hệ
  reversible relation
  quan hệ khả nghịch
  sag-tension relation
  quan hệ độ võng-lực căng
  sag-tension relation
  quan hệ độ võng-lực căng (dây)
  semantic relation
  mối quan hệ ngữ nghĩa
  set of definition of a relation
  tập xác định của một quan hệ
  similarity relation
  quan hệ đồng dạng
  similarity relation
  quan hệ giống nhau
  similarity relation
  quan hệ tương tự
  stage area relation
  quan hệ mức chứa-diện tích
  stage discharge relation
  quan hệ mức nước-lưu lượng
  stage frequency relation
  quan hệ tần suất-mức lũ
  stage relation
  quan hệ mức nước
  stage-volume relation
  quan hệ mức nước-dung tích
  stochastic relation
  quan hệ ngẫu nhiên
  storage-damage relation
  quan hệ mức lũ-thiệt hại
  stress strain relation
  quan hệ ứng suất-biến dạng
  symmetric relation
  quan hệ đối xứng
  symmetrical relation
  quan hệ đối xứng
  symmetry of a relation
  tính đối xứng của một quan hệ
  time area depth relation
  quan hệ thời gian-diện tích-độ sâu
  transitive relation
  quan hệ bắc cầu
  sự liên hệ
  sự quan hệ
  sự tương quan
  toán tử quan hệ

  Giải thích VN: Một ký hiệu dùng để xác định mối quan hệ giữa hai giá trị số. Kết quả của một tính toán dùng toán tử liên quan là đúng ( true) hoặc sai ( false).

  Kinh tế

  quan hệ, mỗi quan hệ, (sự) tương quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X