• Kỹ thuật chung

    nhớt kế Saybolt

    Giải thích EN: A Saybolt viscosimeter for determining the viscosity of heavy fuel and road oils. Giải thích VN: Nhớt kế Saybolt xác định độ nhớt của dầu nặng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X