• /vɪˈskɒsɪti/

  Thông dụng

  Cách viết khác viscidity

  Như viscidity

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  độ nhớt
  dynamic viscosity
  độ nhớt động lực
  eddy viscosity
  độ nhớt xoáy
  kinematical viscosity
  (vật lý ) độ nhớt động học


  Xây dựng

  nhớt [độ nhớt]

  Cơ - Điện tử

  độ nhớt, tính nhớt

  Kỹ thuật chung

  độ bám chắc
  độ dai
  độ nhớt
  absolute viscosity
  độ nhớt tuyệt đối
  action of viscosity
  tác dụng của độ nhớt
  admiralty viscosity
  độ nhớt chuẩn
  apparent viscosity
  độ nhớt biểu kiến
  breakdown viscosity
  độ nhớt bị phá vỡ
  Brookfield viscosity
  độ nhớt Brôkfield
  bulk viscosity
  độ nhớt khối
  critical viscosity
  độ nhớt tới hạn
  dielectric viscosity
  độ nhớt điện môi
  dynamic viscosity
  độ nhớt động
  dynamic viscosity
  độ nhớt động lực
  dynamical viscosity
  độ nhớt động (lực)
  eddy viscosity
  độ nhớt rối
  eddy viscosity
  độ nhớt xoáy
  eddy viscosity
  độ nhớt xoáy (cuốn)
  Engler viscosity
  độ nhớt Engler
  extrapolated viscosity
  độ nhớt ngoại suy
  float viscosity
  độ nhớt nổi
  high viscosity agent
  chất dính có độ nhớt cao
  high viscosity tar
  guđron có độ nhớt cao
  impact viscosity
  độ nhớt va đập
  intrinsic viscosity
  độ nhớt trong
  Jeans viscosity equation
  phương trình độ nhớt Jeans
  kinematic eddy viscosity
  độ nhớt chảy rối động
  kinematic viscosity
  độ nhớt động
  kinematic viscosity
  độ nhớt động học
  kinematical viscosity
  độ nhớt động học
  limiting viscosity
  độ nhớt giới hạn
  limiting viscosity number
  chỉ số độ nhớt giới hạn
  magnetic viscosity
  độ nhớt từ
  mechanical viscosity
  độ nhớt cơ học
  Mooney viscosity
  độ nhớt Mooney
  oil viscosity
  độ nhớt của dầu
  plastic viscosity
  độ nhớt dẻo
  pressure viscosity
  độ nhớt áp
  reduced viscosity
  độ nhớt bị giảm
  reduced viscosity
  độ nhớt cắt giảm
  reduced viscosity
  độ nhớt rút gọn
  Redwood viscosity
  độ nhớt Redwood
  relative viscosity
  độ nhớt tương đối
  relative viscosity ratio
  độ nhớt tương đối
  residual viscosity
  độ nhớt dư
  Saybolt universal viscosity
  độ nhớt Saybolt phổ dụng
  Saybolt viscosity
  độ nhớt Saybolt
  Saybolt viscosity ratio
  hệ số độ nhớt Saybolt
  Saybolt viscosity test
  phép đo độ nhớt Saybolt
  shear degradation of viscosity
  hạ thấp độ nhớt ở máy cắt
  shear viscosity
  độ nhớt trượt
  slurry viscosity
  độ nhớt của sét béo
  slurry viscosity
  độ nhớt vữa chịu lửa
  specific viscosity
  độ nhớt riêng
  structural viscosity
  độ nhớt kết cấu
  thermo viscosity
  độ nhớt điện
  thermo-viscosity
  độ nhớt nhiệt
  viscosity breaking
  làm giảm độ nhớt
  viscosity chart
  biểu đồ độ nhớt
  viscosity coefficient
  hệ số độ nhớt
  viscosity conversion chart
  biểu đồ chuyển đổi độ nhớt
  viscosity curve
  đường cong độ nhớt
  viscosity factor
  thừa số độ nhớt
  viscosity gage
  máy đo độ nhớt
  viscosity gravity chart
  biểu đồ độ nhớt-trọng lượng
  viscosity gravity constant
  hằng số mật độ độ nhớt
  viscosity index (VI)
  chỉ số độ nhớt
  viscosity index improver
  chất cải tiến chỉ số độ nhớt (của dầu)
  viscosity meter
  máy đo độ nhớt
  viscosity number
  chỉ số độ nhớt
  viscosity pressure effect
  ảnh hưởng của áp suất đến độ nhớt (của dầu)
  viscosity ratio
  độ nhớt (tương đối)
  viscosity ratio
  độ nhớt tương đối
  viscosity temperature chart
  bản đồ độ nhớt nhiệt độ
  viscosity temperature coefficient
  bản đồ độ nhớt-nhiệt độ
  viscosity test
  thí nghiệm độ nhớt
  viscosity unit
  đơn vị độ nhớt
  viscosity-gravity constant
  hằng số độ nhớt-mật độ (của dầu)
  viscosity-gravity constant
  hằng số độ nhớt-trọng lực
  độ sệt

  Kinh tế

  độ nhớt
  high viscosity starch
  tinh bột có độ nhớt cao
  reduced viscosity starch
  tinh bột độ nhớt thấp
  viscosity controller
  bộ điều chỉnh độ nhớt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X