• Kỹ thuật chung

    đặt phạm vi

    Giải thích EN: A coordinate scale on a telescope or transit. Giải thích VN: Một mức độ đồng bộ trên một kính thiên văn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X