• Hóa học & vật liệu

  vốn khấu hao

  Điện tử & viễn thông

  quỹ trả dần (hoặc giảm dần)

  Kỹ thuật chung

  quỹ đang chìm

  Kinh tế

  quỹ chìm
  sinking fund insurance policy
  đơn bảo hiểm quỹ chìm
  sinking fund method
  phương pháp quỹ chìm
  sinking fund policy
  đơn bảo hiểm quỹ chìm
  quỹ thanh toán nợ
  quỹ tích luỹ
  quỹ tích lũy
  quỹ trả nợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X