• /in'ʃuərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bảo hiểm
  Tiền đóng bảo hiểm
  Hợp đồng bảo hiểm

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hợp đồng bảo hiểm

  Toán & tin

  biện pháp bảo hiểm
  chế độ bảo hiểm
  value of an insurance policy
  giá trị của chế độ bảo hiểm

  Kỹ thuật chung

  bảo hiểm
  accident insurance
  bảo hiểm sự cố
  accident insurance
  bảo hiểm tai nạn
  Accident or Injury to Workmen-Insurance Against
  bảo hiểm tai nạn cho công nhân
  additional insurance
  bảo hiểm bổ sung
  additional insurance
  sự bảo hiểm thêm
  car insurance
  bảo hiểm xe hơi
  cargo insurance
  bảo hiểm hàng hóa
  casualty insurance
  bảo hiểm tai nạn
  certificate in insurance
  chứng chỉ bảo hiểm
  certificate of insurance
  giấy chứng nhận bảo hiểm
  comprehension insurance
  bảo hiểm trọn gói
  compulsory insurance
  bảo hiểm bắt buộc
  compulsory insurance
  bảo hiểm cưỡng bức
  Contractor's Equipment, insurance of
  bảo hiểm thiết bị của nhà thầu
  disablement insurance
  bảo hiểm tàn tật
  employer's liability insurance
  bảo hiểm tai nạn lao động
  employer's right to maintain insurance cover
  quyền duy trì bảo hiểm của chủ công trình
  equipment insurance
  bảo hiểm thiết bị
  Evidence and Terms of Insurance
  bằng chứng và những điều khoản bảo hiểm
  fire insurance
  bảo hiểm cháy
  fire insurance
  bảo hiểm tai nạn cháy
  flood insurance
  sự bảo hiểm chống lũ
  group insurance
  bảo hiểm tập thể
  hull insurance
  bảo hiểm thân tàu
  industrial insurance
  bảo hiểm công nghiệp
  insurance agent
  nhân viên bảo hiểm
  insurance contribution
  đóng góp bảo hiểm
  insurance funds
  quỹ bảo hiểm
  Insurance of Employees
  bảo hiểm nhân viên
  Insurance of the Works
  bảo hiểm công trình
  insurance pole
  chính sách bảo hiểm
  insurance policy
  chính sách bảo hiểm
  insurance policy
  hợp đồng bảo hiểm
  insurance predicate
  tiền bảo hiểm
  insurance premium
  phí bảo hiểm
  insurance statistics
  thống kê bảo hiểm
  insurance supply
  dự trữ bảo hiểm
  Insurance, Evidence and Terms of
  bằng chứng và những điều khoản bảo hiểm
  Insurance, Remedy on Failure to Insure
  biện pháp đối với việc không đóng bảo hiểm
  life insurance
  bảo hiểm nhân thọ
  life insurance
  sự bảo hiểm sinh mạng
  marine insurance
  bảo hiểm hàng hải
  Minimum Amount of Insurance
  số tiền bảo hiểm tối thiểu
  property damage insurance
  bảo hiểm thiệt hại tài sản
  property insurance
  bảo hiểm bất động sản
  property insurance
  bảo hiểm tài sản
  Saving Insurance Fund
  quỹ tiết kiệm và bảo hiểm
  Scope of Cover Insurance
  phạm vi bảo hiểm
  social insurance
  bảo hiểm xã hội
  social insurance
  sự bảo hiểm xã hội
  special hazards insurance
  bảo hiểm rủi ro đặc biệt
  term life insurance
  bảo hiểm suốt đời
  Terms of Insurance
  những điều khoản bảo hiểm
  third party insurance
  bảo hiểm (rủi ro) do bên thứ ba gây ra
  Third Party Insurance
  bảo hiểm bên thứ ba
  value of an insurance policy
  giá trị của chế độ bảo hiểm
  works, insurance of
  bảo hiểm công trình
  sự bảo hiểm
  additional insurance
  sự bảo hiểm thêm
  flood insurance
  sự bảo hiểm chống lũ
  life insurance
  sự bảo hiểm sinh mạng
  social insurance
  sự bảo hiểm xã hội
  tiền bảo hiểm
  Minimum Amount of Insurance
  số tiền bảo hiểm tối thiểu

  Kinh tế

  bảo hiểm
  accident death insurance
  bảo hiểm chết bất ngờ
  accident insurance
  bảo hiểm tai nạn
  accumulation insurance
  bảo hiểm tích lũy
  additional insurance
  bảo hiểm phụ
  aerial insurance
  bảo hiểm không vận
  agreed value insurance
  bảo hiểm giá trị được thỏa thuận
  agreed value insurance
  bảo hiểm (cho) giá trị được thỏa thuận
  agreed-value insurance
  bảo hiểm giá trị ước định
  agricultural insurance
  bảo hiểm nông nghiệp
  agriculture crop insurance
  bảo hiểm cây trồng
  air transport insurance
  bảo hiểm vận tải đường không
  air transportation insurance
  bảo hiểm không vận
  aircraft accident insurance
  bảo hiểm tai nạn máy bay
  aircraft passenger insurance
  bảo hiểm hành khách máy bay
  all risks insurance
  bảo hiểm mọi rủi ro
  all risks insurance
  bảo hiểm toàn tai
  all risks insurance
  bảo hiểm tổng hợp
  all-loss insurance
  bảo hiểm mọi rủi ro
  all-loss insurance
  bảo hiểm mọi tổn thất
  all-risk insurance policy
  đơn bảo hiểm mọi rủi ro
  all-risks insurance
  bảo hiểm mọi rủi ro
  annuity certain insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim kỳ hạn
  annuity insurance
  bảo hiểm niên kim
  annuity insurance
  bảo hiểm trợ cấp hàng năm
  assessment insurance
  bảo hiểm lẫn nhau
  assessment insurance
  bảo hiểm trưng thuế
  atomic energy insurance
  bảo hiểm năng lượng hạt nhân
  aviation insurance
  bảo hiểm hàng không
  aviation personal accident insurance
  bảo hiểm tai nạn nhân thân hàng không
  bad debt insurance
  bảo hiểm nợ khê
  bad debts insurance
  bảo hiểm nợ khó đòi
  bad debts insurance policy
  đơn bảo hiểm nợ khê (nợ khó đòi)
  baggage insurance
  bảo hiểm hành lý
  baggage insurance policy
  đơn bảo hiểm hành lý
  Bank Insurance Fund
  quỹ bảo hiểm ngân hàng
  basic insurance
  bảo hiểm cơ bản
  benefit of insurance clause
  điều khoản lợi ích của bảo hiểm
  blanket insurance
  bảo hiểm bao trùm
  blanket insurance
  bảo hiểm tổng quát
  block insurance
  bảo hiểm cả khối
  bodily injury insurance
  bảo hiểm thương hại nhân thân
  bonding insurance
  bảo hiểm bảo thuế
  bonding insurance
  bảo hiểm lưu kho
  branch of insurance
  ngành bảo hiểm
  British insurance Association
  Hiệp hội Bảo hiểm Anh
  building insurance
  bảo hiểm nhà
  bureau of labor insurance
  cục bảo hiểm lao động
  burglary insurance
  ăn gian tiền đóng bảo hiểm
  burglary insurance
  bảo hiểm mất trộm
  burglary insurance
  bảo hiểm trộm cắp
  business interruption insurance
  bảo hiểm chuyên gián đoạn công việc làm ăn
  business interruption insurance
  bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
  business interruption insurance policy
  đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
  business of insurance
  ngành bảo hiểm
  canvass for insurance
  sự chào bán bảo hiểm
  capital redemption insurance policy
  đơn bảo hiểm cơ ngơi của doanh nghiệp
  captive insurance company
  công ty bảo hiểm bị câu thúc
  cargo insurance
  bảo hiểm hàng
  cargo insurance
  bảo hiểm hàng hóa
  cargo insurance policy
  đơn bảo hiểm hàng
  cargo insurance policy
  đơn bảo hiểm hàng hóa
  cargo insurance premium
  phí bảo hiểm hàng hóa
  cargo marine insurance
  bảo hiểm hàng hóa vận tải biển
  carriage and insurance paid to...
  cước và bảo hiểm được trả tới ...
  carriage insurance paid
  cước và bảo hiểm đã trả
  cash in transit insurance policy
  đơn bảo hiểm tiền trên đường vận chuyển
  cash messenger insurance
  bảo hiểm chở tiền mặt
  casualty insurance
  bảo hiểm (thương vong vì) tai nạn
  casualty insurance
  bảo hiểm tai họa
  casualty insurance
  bảo hiểm tùy thuộc
  cattle insurance
  bảo hiểm súc vật
  certificate of insurance
  chứng chỉ bảo hiểm
  child's deferred insurance policy
  đơn bảo hiểm con cái
  child's insurance
  bảo hiểm trẻ con
  china insurance Clauses
  điều khoản bảo hiểm Trung Quốc (năm 1972)
  CIP (carriageand insurance paid to)
  cước và bảo hiểm trả tới nơi đích
  civil liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm dân sự
  classes and kind of insurance
  các chủng loại và loại bảo hiểm
  co-insurance
  đồng bảo hiểm
  co-insurance clause
  điều khoản bảo hiểm chung
  coinsurance (co-insurance)
  bảo hiểm chung
  coinsurance (co-insurance)
  người đồng bảo hiểm
  collective insurance
  bảo hiểm tập thể
  collective insurance
  cùng bảo hiểm
  collision insurance
  bảo hiểm về va chạm (của tàu biển)
  combined insurance policy
  đơn bảo hiểm phối hợp
  commercial credit insurance
  bảo hiểm tín dụng thương mại
  commercial insurance
  bảo hiểm có tính thương mại
  commission insurance
  bảo hiểm ăn hoa hồng
  commission insurance
  bảo hiểm ủy thác
  commodity insurance
  bảo hiểm hàng hóa
  complementary insurance
  bảo hiểm bổ sung
  composite insurance
  bảo hiểm phức hợp
  comprehensive insurance
  bảo hiểm toàn diện
  comprehensive insurance policy
  đơn bảo hiểm toàn diện
  comprehensive motor insurance policy
  đơn bảo hiểm toàn diện ô tô
  compulsory unemployment insurance
  bảo hiểm thất nghiệp cưỡng bách
  concurrent insurance
  bảo hiểm đồng thời
  consequential loss insurance policy
  đơn bảo hiểm tổn thất do hậu quả
  consignment export insurance
  bảo hiểm xuất khẩu gửi bán
  consignment stock insurance
  bảo hiểm hàng hóa gửi bán
  consortium insurance
  bảo hiểm xí nghiệp liên doanh
  construction insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim tùy thuộc
  container itself insurance
  bảo hiểm bản thân công-ten-nơ
  contingency insurance
  bảo hiểm đề phòng sự bất ngờ
  contingency insurance
  bảo hiểm tùy thuộc
  contingency insurance
  bảo hiểm việc bất ngờ
  continued insurance
  bảo hiểm tiếp tục
  contract guarantee insurance
  bảo hiểm bảo đảm hợp đồng
  contract insurance
  bảo hiểm hợp đồng
  contract insurance policy
  đơn bảo hiểm hợp đồng thầu
  contract of insurance
  hợp đồng bảo hiểm
  contractor's all risk insurance
  bảo hiểm rủi ro của công trình xây dựng (cho nhà thầu)
  contractor's indemnity insurance policy
  đơn bảo hiểm tiền bồi thường của người thầu khoán
  convertible insurance
  bảo hiểm chuyển đổi được
  convertible term insurance
  bảo hiểm định kỳ chuyển đổi được
  convertible term insurance policy
  đơn bảo hiểm kỳ hạn chuyển đổi
  cost and insurance
  giá hàng cộng bảo hiểm
  cost freight and insurance
  giá hàng, cước vận chuyển và bảo hiểm
  cost, insurance and freight
  giá hàng, bảo hiểm và vận phí
  cost, insurance and freight terms
  điều kiện giá hàng, bảo hiểm cộng với vận phí
  cost, insurance, freight and commission
  giá hàng, phí bảo hiểm, phí vận chuyển cộng hoa hồng
  cost, insurance, freight and exchange
  giá hàng, phí bảo hiểm, phí vận chuyển cộng phí hối đoái
  cost, insurance, freight and interest
  giá hàng, phí bảo hiểm, phí vận chuyển cộng lãi
  cost, insurance, freight by plane
  giá hàng, phí bảo hiểm cộng vận phí đường không
  cost, insurance, freight cleared
  giá hàng, phí bảo hiểm, phí vận chuyển cộng phí thông quan
  credit insurance
  bảo hiểm những con nợ vi ước
  credit insurance
  bảo hiểm những khoản nợ đáng ngờ
  credit insurance
  bảo hiểm tín dụng
  credit insurance policy
  đơn bảo hiểm tín dụng
  credit life insurance
  bảo hiểm nhân thọ cho người đi vay
  crop insurance
  bảo hiểm thu hoạch mùa màng
  damage insurance
  bảo hiểm thiệt hại
  death duties insurance policy
  đơn bảo hiểm thuế thừa kế
  death insurance
  bảo hiểm chết
  declaration insurance
  bảo hiểm được điều chỉnh
  declaration insurance
  bảo hiểm theo (lời) kê khai
  decreasing term insurance policy
  đơn bảo hiểm kỳ hạn giảm dần
  defamation insurance
  bảo hiểm trách nhiệm phỉ báng
  deferred annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim trả sau
  department of state insurance
  cục bảo hiểm quốc gia
  deposit insurance
  bảo hiểm tiền gửi
  direct insurance
  bảo hiểm trực tiếp
  disablement insurance
  bảo hiểm tàn phế
  disbursement insurance
  bảo hiểm chi phí tàu bè
  domestic animal transportation insurance
  bảo hiểm vận tải gia súc
  double endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm có thưởng gấp đôi
  double insurance
  bảo hiểm trùng
  dowry insurance
  bảo hiểm của hồi môn
  duty insurance
  bảo hiểm quan thuế
  dwelling-house comprehensive insurance
  bảo hiểm tổng hợp nhà ở
  earthquake insurance
  bảo hiểm động đất
  educational insurance policy
  đơn bảo hiểm giáo dục
  elevator liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm thang máy
  employee's insurance fund
  quỹ bảo hiểm nhân viên
  employees insurance fund
  quỹ bảo hiểm nhân viên
  employer's liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm của người chủ
  employer's liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nhân
  employers' liability insurance policy
  đơn bảo hiểm trách nhiệm của người chủ
  employment insurance
  bảo hiểm việc làm
  endowment insurance
  bảo hiểm dưỡng lão
  endowment insurance
  bảo hiểm (có thưởng) trong lúc còn sống
  endowment insurance
  bảo hiểm nhân thọ
  endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm có thưởng
  engineered insurance
  bảo hiểm kỹ thuật
  engineering insurance
  bảo hiểm công trình
  engineering insurance
  bảo hiểm kỹ thuật
  equity linked insurance policy
  đơn bảo hiểm liên kết với cổ phiếu
  erection insurance
  bảo hiểm công trình xây dựng
  erection insurance
  bảo hiểm lắp ghép (máy móc, thiết bị)
  error and omission insurance
  bảo hiểm lầm lẫn và sơ xuất
  excess insurance
  bảo hiểm ngoại ngạch bổ sung
  exchange risk insurance
  bảo hiểm rủi ro ngoại hối
  executive liabilities insurance
  bảo hiểm trách nhiệm viên chức cao cấp
  exhibition insurance
  bảo hiểm triển lãm
  explosion insurance
  bảo hiểm (rủi ro về) nổ
  explosion insurance
  bảo hiểm (rủi ro) nổ
  export credit insurance
  bảo hiểm tín dung xuất khẩu
  export credit insurance
  bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
  export credit insurance
  bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Export insurance
  Export Finance & Insurance Corporation
  công ty bảo hiểm và tài trợ xuất khẩu
  Export Finance & insurance Corporation
  Công ty Bảo hiểm và Tài trợ Xuất khẩu (của chính phủ Úc)
  export finance insurance
  bảo hiểm tài chính xuất khẩu
  export freight and insurance
  vận phí và phí bảo hiểm xuất khẩu
  export insurance
  bảo hiểm xuất khẩu
  extended insurance
  bảo hiểm triển hạn
  extended maintenance insurance
  bảo hiểm bảo trì mở rộng
  extended term insurance
  bảo hiểm nhân thọ định kỳ
  extension of a insurance cover
  sự mở rộng bảo hiểm
  extension of insurance liability
  sự mở rộng trách nhiệm bảo hiểm
  external investment principal insurance
  bảo hiểm vốn đầu tư ở nước ngoài
  extra expense insurance
  bảo hiểm thêm cho những khoản chi bất ngờ
  facultative insurance
  bảo hiểm lâm thời
  family-income insurance policy
  đơn bảo hiểm thu nhập cho gia đình
  feasibility report cost insurance
  bảo hiểm phí nghiên cứu tính khả thi
  Federal Deposit Insurance Corporation
  công ty liên bang bảo hiểm tiền ký gửi
  Federal Insurance Contribution Act
  đạo luật đóng góp Bảo hiểm Liên bang
  fidelity insurance
  bảo hiểm lòng trung thực
  fire insurance
  bảo hiểm cháy
  first party insurance
  bảo hiểm bên thứ nhất
  floating insurance
  bảo hiểm bao
  forced insurance
  bảo hiểm bắt buộc
  Foreign Credit Insurance Association
  Hiệp hội Bảo hiểm Tín dụng Nước ngoài
  foreign exchange fluctuation insurance
  bảo hiểm biến động ngoại hối
  fraternal insurance
  bảo hiểm anh em
  fraternal insurance
  bảo hiểm hỗ trợ
  free insurance
  bảo hiểm miễn phí
  freight and insurance paid to
  vận phí và phí bảo hiểm được trả tới
  freight insurance
  bảo hiểm cước
  freight insurance
  bảo hiểm cước phí
  freight insurance
  bảo hiểm phí vận chuyển
  freight insurance policy
  đơn bảo hiểm tiền cước
  full insurance
  bảo hiểm đầy đủ
  general average disbursement insurance
  bảo hiểm chi phí tổn thất chung
  general insurance
  bảo hiểm chung
  goods-in-transit insurance
  bảo hiểm hàng hóa trên đường vận chuyển
  goods-in-transit insurance policy
  đơn bảo hiểm hàng hóa trên đường vận chuyển
  government insurance
  bảo hiểm của chính phủ
  group health insurance
  bảo hiểm sức khỏe tập thể
  group insurance
  bảo hiểm đoàn thể
  group insurance
  bảo hiểm tập thể
  group life insurance
  bảo hiểm nhân thọ đoàn thể
  guarantee insurance
  bảo hiểm tiền bảo chứng
  guarantee of insurance
  giấy bảo đảm bảo hiểm
  guaranty insurance
  bảo hiểm bảo đảm thi hành hợp đồng
  guide to insurance
  chỉ nam bảo hiểm
  hail insurance
  bảo hiểm mưa đá
  hazardous insurance
  bảo hiểm vật phẩm nguy hiểm
  health insurance
  bảo hiểm sức khoẻ
  health insurance
  bảo hiểm sức khỏe
  health insurance
  bảo hiểm y tế
  health insurance expenses
  chi phí bảo hiểm sức khoẻ
  health insurance scheme
  quỹ bảo hiểm y tế
  health insurance society
  hiệp hội bảo hiểm sức khoẻ
  hick insurance
  bảo hiểm cả khối
  hick insurance
  bảo hiểm cả lô
  hire-purchase credit insurance
  bảo hiểm tín dụng mua trả góp
  hire-purchase credit insurance
  bảo hiểm tín dụng thuê mua
  holder of insurance policy
  người được bảo hiểm
  holder of insurance policy
  người giữ đơn bảo hiểm
  holiday and travel insurance
  bảo hiểm kỳ nghỉ và du lịch
  hospital expense insurance
  bảo hiểm viện phí
  hospitalization insurance
  bảo hiểm chữa bệnh ở bệnh viện
  hospitalization insurance
  bảo hiểm nằm viện
  house (home) contents insurance
  bảo hiểm nội thất nhà
  house-purchase insurance policy
  đơn bảo hiểm mua nhà
  household property insurance
  bảo hiểm tài sản gia đình
  householder's insurance
  bảo hiểm nhà ở
  housing loan insurance system
  chế độ bảo hiểm khoản vay nhà ở
  housing loan insurance system
  chế độ bảo hiểm vay nhà ở
  hull insurance
  bảo hiểm tàu
  hull insurance
  bảo hiểm thân tàu
  hull insurance
  bảo hiểm thân tầu
  hull insurance
  bảo hiểm vỏ tàu
  hull insurance policy
  đơn bảo hiểm thân tàu
  hunter insurance
  bảo hiểm thợ săn
  hypothecation insurance
  bảo hiểm (việc) thế chấp
  hypothecation insurance
  bảo hiểm việc thế chấp
  immediate annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim trả ngay
  import freight and insurance
  vận phí và phí bảo hiểm nhập khẩu
  imputation for insurance service
  sự ước tính nghiệp vụ bảo hiểm
  inception of insurance cover
  ngày khởi đầu kỳ bảo hiểm
  income benefit insurance policy
  đơn bảo hiểm hưởng thu nhập
  increased value insurance
  bảo hiểm tăng trị
  increasing annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim tăng dần
  indemnity insurance
  bảo hiểm bồi thường thiệt hại
  individual accident insurance
  bảo hiểm tai nạn cá nhân
  industrial accident insurance
  bảo hiểm tai nạn lao động
  industrial injuries insurance
  bảo hiểm tai nạn lao động
  industrial insurance
  bảo hiểm (công nhân) công nghiệp
  industrial insurance
  bảo hiểm nhân thọ thợ thuyền
  industrial life insurance
  bảo hiểm nhân thọ công nghiệp
  inland marine insurance
  bảo hiểm đường nội thủy
  inland marine insurance
  bảo hiểm vận tải đường sông
  inland marine insurance
  bảo hiểm vận tải đường thủy trong nước
  installment insurance
  phí bảo hiểm trả dần
  insurance adjuster
  chuyên viên tính toán bảo hiểm
  insurance against breakage
  bảo hiểm bể
  insurance against exchange risk
  bảo hiểm rủi ro hối đoái
  insurance against litigation
  bảo hiểm tố tụng
  insurance against non-performance
  bảo hiểm không thi hành khế ước
  insurance against strike
  số tiền bảo hiểm
  insurance agent
  người đại lý bảo hiểm
  insurance agent
  nhân viên bảo hiểm
  insurance amount
  số tiền bảo hiểm
  insurance appraiser
  người đánh giá bảo hiểm
  insurance appraiser
  người giám định bảo hiểm
  insurance benefit
  tiền bồi thường bảo hiểm
  insurance bond
  trái khoán bảo hiểm
  insurance bonus
  tiền thưởng bảo hiểm
  insurance broker
  người môi giới bảo hiểm
  insurance business
  nghề bảo hiểm
  insurance canvasser
  người chào hàng bảo hiểm
  insurance canvasser
  người dẫn mối bảo hiểm
  insurance certificate
  giấy chứng nhận bảo hiểm
  insurance certificate
  giấy nhận bảo hiểm
  insurance claim
  đòi bồi thường bảo hiểm
  insurance clause
  điều khoản bảo hiểm
  insurance commission
  công ty bảo hiểm
  insurance commission
  hoa hồng bảo hiểm
  insurance company
  công ty bảo hiểm
  insurance conditions
  điều kiện bảo hiểm
  insurance consultant
  cố vấn bảo hiểm
  insurance contract
  hợp đồng bảo hiểm
  insurance cover note
  giấy báo nhận bảo hiểm
  insurance coverage
  phạm vi bảo hiểm
  insurance documents
  chứng từ bảo hiểm
  insurance expenses
  chi phí bảo hiểm
  insurance for air transportation
  bảo hiểm không vận
  insurance for air transportation
  bảo hiểm vận tải đường không
  insurance for and transportation
  bảo hiểm vận tải đường bộ
  insurance for life
  bảo hiểm nhân thọ
  insurance for life
  bảo hiểm trọn đời
  insurance for old age
  bảo hiểm tuổi già
  insurance for postal sending
  bảo hiểm bưu vận
  insurance fund
  quỹ bảo hiểm
  insurance indemnity
  bồi thường bảo hiểm
  insurance indemnity
  tiền bồi thường bảo hiểm
  insurance industry
  ngành bảo hiểm
  insurance instruction
  hướng dẫn xin bảo hiểm
  insurance market
  thị trường bảo hiểm
  insurance money
  tiền bồi thường bảo hiểm
  insurance note
  giấy bảo hiểm tạm
  insurance of goods
  bảo hiểm hàng hóa
  insurance ombudsman
  nhân viên kiểm tra bảo hiểm
  insurance policy
  đơn bảo hiểm
  insurance portfolio
  tổng lượng nghiệp vụ bảo hiểm
  insurance premium
  phí bảo hiểm
  insurance premium unexpired
  phí bảo hiểm chưa quá hạn
  insurance proceeds
  tiền bồi thường bảo hiểm
  insurance rebate
  tiền hồi khấu bảo hiểm
  insurance register
  sổ đăng ký bảo hiểm
  insurance reserve
  dự trữ bảo hiểm
  insurance scheme
  phương án bảo hiểm
  insurance shipment
  đơn bảo hiểm xuất khẩu
  insurance stamps
  tem bảo hiểm
  insurance surveyor
  giám định biên bảo hiểm
  insurance surveyor
  giám định viên bảo hiểm
  insurance tax
  thuế bảo hiểm
  insurance tied agent
  người đại lý liên kết bảo hiểm
  insurance trust
  tín thác bảo hiểm
  insurance value
  giá trị bảo hiểm
  International Union of Marine Insurance
  Hội liên hiệp Bảo hiểm Vận tải Quốc tế
  investment-linked insurance policy
  đơn bảo hiểm gắn với đầu tư
  jewellery insurance
  bảo hiểm nữ trang
  jewellery insurance
  bảo hiểm vàng bạc đá quý
  joint annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim chung
  joint life endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ chung
  joint life insurance
  bảo hiểm nhân thọ chung
  joint whole life insurance policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ chung suốt đời
  junior insurance policy
  đơn bảo hiểm con cái
  key-man insurance
  bảo hiểm người chủ chốt
  key-person insurance
  bảo hiểm nhân vật chủ chốt
  keyman insurance
  bảo hiểm yếu nhân
  labels insurance
  bảo hiểm nhãn hàng
  labour insurance
  bảo hiểm lao động
  land transportation insurance
  bảo hiểm vận tải đường bộ
  lease insurance
  bảo hiểm cho thuê
  liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm
  liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm nhân sự
  life insurance
  bảo hiểm nhân mạng
  life insurance
  bảo hiểm nhân thọ
  life insurance association
  hiệp hội bảo hiểm nhân thọ
  life insurance company
  công ty bảo hiểm nhân thọ
  life insurance premium
  phí bảo hiểm nhân thọ
  life insurance, life assurance
  bảo hiểm nhân thọ
  lighter insurance
  bảo hiểm chuyển cất hàng bằng tàu nhỏ
  lighter insurance
  bảo hiểm lõng hàng
  livestock insurance
  bảo hiểm súc vật sống
  livestock transport insurance
  bảo hiểm vận tải súc vật
  local insurance
  bảo hiểm tại địa phương
  long-term insurance
  bảo hiểm dài hạn
  loss of profit insurance
  bảo hiểm mất lợi nhuận
  loss of profits insurance
  bảo hiểm mất lợi nhuận
  lump-sum payment insurance
  bảo hiểm trả hết một lần
  machinery breakdown insurance
  bảo hiểm hỏng máy
  machinery insurance
  bảo hiểm máy móc
  mail insurance
  bảo hiểm bưu kiện
  major medical expenses insurance
  bảo hiểm chi phí điều trị chủ yếu
  malpractice insurance
  bảo hiểm trắc nghiệm nghề nghiệp
  manufacture's output insurance
  bảo hiểm sản phẩm
  manufacturer's liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm của hãng chế tạo
  manufacturer's output insurance
  bảo hiểm sản phẩm
  marginal insurance company
  người môi giới bảo hiểm đường biển
  marine cargo insurance
  bảo hiểm hàng hóa vận tải biển
  marine insurance
  bảo hiểm đường biển
  marine insurance
  bảo hiểm vận tải biển
  marine insurance broker
  công ty bảo hiểm đường biển
  marine insurance broker
  người môi giới bảo hiểm đường biển
  marine insurance company
  công ty bảo hiểm đường biển
  marine insurance company
  công ty bảo hiểm hàng hải
  marine insurance policy
  đơn bảo hiểm vận tải biển
  marine insurance premium
  phí bảo hiểm đường biển
  marine insurance premium
  phí bảo hiểm vận tải biển
  marine insurance survey
  giám định bảo hiểm đường biển
  marine transportation insurance
  bảo hiểm vận tải biển
  maritime transportation insurance
  bảo hiểm vận tải biển
  market exploration insurance
  bảo hiểm thăm dò thị trường
  market research insurance
  bảo hiểm nghiên cứu thị trường
  medical expenses insurance
  bảo hiểm phí tổn y tế
  medical expenses insurance policy
  đơn bảo hiểm con cái
  medical insurance
  bảo hiểm y tế
  mercantile open stock insurance
  bảo hiểm hàng trữ kho
  merchandise insurance
  bảo hiểm hàng hóa
  mixed insurance
  bảo hiểm hỗn hợp
  mixed insurance policy
  đơn bảo hiểm hỗn hợp
  moisture insurance
  bảo hiểm chống ẩm
  mortality insurance
  bảo hiểm tử vong
  mortgage protection insurance policy
  đơn bảo hiểm bảo lãnh thế chấp
  mortgage-insurance policy
  đơn bảo hiểm khoản vay thế chấp
  motor hull insurance
  bảo hiểm sườn xe
  motor insurance
  bảo hiểm ô tô
  motor vehicle passenger insurance
  bảo hiểm hành khách xe hơi
  motor vehicle third party insurance
  bảo hiểm trách nhiệm đệ tam nhân xe hơi
  motorcar insurance
  bảo hiểm xe hơi
  motorcar liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm xe hơi
  multi-line insurance
  bảo hiểm nhiều rủi ro
  multiple line insurance
  nghiệp vụ bảo hiểm nhiều loại
  multiple-risk insurance
  bảo hiểm nhiều rủi ro
  municipal bond insurance
  bảo hiểm trái phiếu địa phương
  municipal bond insurance
  bảo hiểm trái phiếu đô thị
  municipal bond insurance association
  Hiệp hội Bảo Hiểm Trái Phiếu Đô Thị
  Municipal Bond Insurance Association
  hiệp hội bảo hiểm trái phiếu thành phố
  mutual insurance
  bảo hiểm hỗ trợ
  mutual insurance
  bảo hiểm lẫn nhau
  mutual insurance company
  công ty bảo hiểm hỗ trợ
  mutual insurance fund
  quỹ bảo hiểm hỗ tương
  mutual insurance society
  hội bảo hiểm lẫn nhau
  mutual life-insurance company
  công ty bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ
  name-peril insurance
  bảo hiểm rủi ro chỉ định
  national insurance
  bảo hiểm quốc gia
  national insurance contributions
  tiền góp quỹ bảo hiểm quốc gia
  negotiable insurance policy
  đơn bảo hiểm có thể chuyển nhượng
  no-fault insurance
  bảo hiểm không kể bên có lỗi
  non-concurrent insurance
  bảo hiểm không đồng thời
  non-life insurance company
  công ty không có bảo hiểm nhân thọ
  non-profit insurance policy
  đơn bảo hiểm không hưởng lợi nhuận
  object of insurance
  đối tượng bảo hiểm
  old age and survivors' insurance
  bảo hiểm người già và người sống sót
  old age insurance
  bảo hiểm tuổi già
  open insurance
  bảo hiểm bao
  open insurance
  bảo hiểm ngỏ
  open insurance policy
  bảo hiểm mở
  open insurance policy
  đơn bảo hiểm bao
  over insurance
  bảo hiểm siêu ngạch
  over insurance
  bảo hiểm trội
  over insurance
  bảo hiểm vượt trị giá (tài sản)
  own insurance
  tự bảo hiểm
  package insurance
  bảo hiểm bao trùm
  package insurance
  bảo hiểm cả gói
  package insurance
  bảo hiểm toàn bộ
  package insurance
  bảo hiểm trọn gói
  paid-up insurance
  bảo hiểm khi đã nộp đủ phí (bảo hiểm)
  paid-up insurance
  bảo hiểm khi đã nộp đủ phí bảo hiểm
  paid-up insurance
  phí bảo hiểm đã nộp
  parcel post insurance
  bảo hiểm bưu kiện
  partial insurance
  bảo hiểm một phần
  participating insurance
  bảo hiểm dự phần
  partnership insurance policy
  đơn bảo hiểm hội chung vốn
  passenger insurance
  bảo hiểm hành khách
  passenger liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm hành khách
  pecuniary loss insurance
  bảo hiểm tổn thất tiền lãi
  pension insurance
  bảo hiểm hưu bổng
  people's Insurance Company of China
  Công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc
  permanent health insurance
  bảo hiểm sức khỏe thường xuyên
  permanent health insurance policy
  đơn bảo hiểm sức khoẻ thường xuyên
  personal accident insurance
  bảo hiểm tai nạn cá nhân
  personal accident insurance policy
  đơn bảo hiểm tai nạn cá nhân
  personal insurance
  bảo hiểm cá nhân
  plate glass insurance
  bảo hiểm kính bể
  pluvious insurance
  bảo hiểm mưa bão
  pluvious insurance
  bảo hiểm mưa dầm
  port risks insurance
  bảo hiểm cột tàu
  port risks insurance
  bảo hiểm đậu cảng
  portfolio insurance
  bảo hiểm danh mục đầu tư
  portfolio insurance
  bảo hiểm chứng khoán có giá
  post office life insurance
  bảo hiểm nhân thọ giản dị (qua bưu điện)
  preliminary term insurance
  bảo hiểm sơ kỳ
  premium insurance
  bảo hiểm doanh lợi
  prepaid insurance
  bảo hiểm trả trước
  primary insurance
  bảo hiểm cơ bản
  private insurance
  bảo hiểm tư nhân
  product liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm đối với hàng hóa
  product liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
  product-guarantee insurance
  bảo hiểm bảo đảm sản phẩm
  professional indemnity insurance
  bảo hiểm bồi thường hành nghề
  professional indemnity insurance policy
  đơn bảo hiểm sức khoẻ cá nhân
  professional liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
  profit insurance
  bảo hiểm lợi nhuận
  property and insurance
  bảo hiểm tài sản-tai họa
  property and liability insurance
  bảo hiểm tài sản và trách nhiệm
  property casualty insurance
  bảo hiểm tài sản tai họa
  property damage liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm gây thiệt hại tài sản
  property insurance
  bảo hiểm tài sản
  property-casualty insurance
  bảo hiểm tài sản-tai nạn
  proposal of insurance
  đề nghị bảo hiểm
  proprietary insurance
  bảo hiểm doanh nghiệp
  protection and indemnity insurance
  bảo hiểm bảo hộ và bồi thường
  provisional insurance
  bảo hiểm tạm
  public liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm công cộng
  public-liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm dân sự
  public-liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm nhân sự
  pure endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm bồi thường hành nghề
  quarterly insurance premium
  phí bảo hiểm quý
  rain insurance
  bảo hiểm mưa
  reciprocal insurance
  bảo hiểm tương hỗ
  recurring endowment insurance policy
  đơn bảo hiểm có thưởng tuần hoàn
  reducing balance insurance
  bảo hiểm giảm dần tiền bảo hiểm
  reduction of insurance
  giảm bớt chi phí bảo hiểm
  redundancy insurance
  bảo hiểm thất nghiệp
  refund annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim được trả lại
  reinstatement insurance
  bảo hiểm khôi phục giá trị
  reinstatement insurance policy
  đơn bảo hiểm xây dựng lại
  reinsurance (re-insurance)
  bảo hiểm lại
  reinsurance (re-insurance)
  tái bảo hiểm
  renewable term insurance
  bảo hiểm có thể gia hạn
  rent insurance
  bảo hiểm thu nhập cho thuê
  rent insurance
  bảo hiểm tô kim
  replacement cost insurance
  bảo hiểm giá trị đổi mới
  retirement annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim hưu trí
  retroactive insurance
  bảo hiểm có hiệu lực trở về trước
  reversionary annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim thừa kế
  risk insurance
  bảo hiểm rủi ro
  risk-covering insurance
  bảo hiểm rủi ro
  river hull insurance
  bảo hiểm tàu đường sông
  road carriage insurance
  bảo hiểm vận tải đường bộ
  round voyage insurance
  bảo hiểm cho chuyến đi (biển) khứ hồi
  round voyage insurance
  bảo hiểm toàn chuyến đi
  salary saving insurance
  chế độ bảo hiểm nhân thọ trừ lương
  Savings Association Insurance Fund
  quỹ bảo hiểm các hiệp hội tiết kiệm
  savings bank life insurance
  bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng tiết kiệm
  schedule of insurance
  bảng kê bảo hiểm
  sea insurance
  bảo hiểm đường biển
  sea insurance
  bảo hiểm trên biển
  self-insurance
  sự tự bảo hiểm
  self-insurance
  tự bảo hiểm
  ship insurance
  bảo hiểm tàu bè
  shipbuilders' insurance policy
  đơn bảo hiểm đóng tàu
  short insurance interest
  quyền lợi bảo hiểm không đủ
  short period insurance
  bảo hiểm ngắn hạn
  short-term insurance
  bảo hiểm ngắn hạn
  sickness and accident insurance
  bảo hiểm bệnh tật và tai nạn
  sickness insurance
  bảo hiểm bệnh tật
  single life insurance
  bảo hiểm nhân thọ đơn nhất
  single premium life insurance
  bảo hiểm nhân thọ phí bảo hiểm một lần
  single-premium insurance
  bảo hiểm trả phí một lần
  single-premium insurance policy
  đơn bảo hiểm phí nộp một lần
  sinking fund insurance policy
  đơn bảo hiểm quỹ chìm
  social character of insurance
  tính xã hội của bảo hiểm
  social insurance
  bảo hiểm xã hội
  social insurance benefits
  bảo hiểm xã hội
  social insurance fund
  quỹ bảo hiểm xã hội
  social insurance trust fund
  quỹ tín thác bảo hiểm xã hội
  solvency insurance
  bảo hiểm khả năng trả nợ
  specific insurance
  bảo hiểm chỉ định
  sports liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm thể thao
  spread loss insurance
  tái bảo hiểm chia chịu tổn thất
  spread loss insurance
  tái bảo hiểm phân tán tổn thất
  state insurance
  bảo hiểm nhà nước
  state insurance
  bảo hiểm xã hội
  state insurance body
  cơ quan bảo hiểm nhà nước
  state insurance enterprise
  xí nghiệp bảo hiểm quốc doanh
  state insurance office
  cục bảo hiểm nhà nước
  storm and tempest insurance
  bảo hiểm bão tố
  storm insurance policy
  đơn bảo hiểm bão tố
  straight life insurance
  bảo hiểm nhân thọ suốt đời
  straight life insurance (policy)
  bảo hiểm nhân thọ đơn thuần
  straight life insurance policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ trực tuyến
  straight life insurance policy
  hợp đồng bảo hiểm nhân thọ suốt đời
  strike expenses insurance
  bảo hiểm phí tổn tăng thêm do bãi công
  strike insurance
  bảo hiểm bãi công
  subject to insurance
  còn chờ bảo hiểm
  subject-matter of insurance
  vật-đối tượng bảo hiểm
  subsidiary insurance
  bảo hiểm phụ thuộc
  substandard insurance
  bảo hiểm dưới tiêu chuẩn
  sum of insurance
  số tiền bảo hiểm
  survivorship annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim cho người còn sống
  survivorship insurance
  bảo hiểm di thuộc
  survivorship insurance
  bảo hiểm nhân thọ người sống sót
  television insurance
  bảo hiểm truyền hình
  temporary insurance policy
  đơn bảo hiểm nhất thời
  term insurance
  bảo hiểm (nhân thọ) định kỳ
  term insurance
  bảo hiểm nhân thọ định kỳ
  term insurance policy
  đơn bảo hiểm kỳ hạn
  term life insurance
  bảo hiểm nhân thọ có thời hạn
  term life insurance
  bảo hiểm nhân thọ theo kỳ hạn
  terminable annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim kỳ hạn
  terms of insurance
  điều kiện bảo hiểm
  theft insurance
  bảo hiểm mất trộm
  theft insurance
  bảo hiểm trộm cắp
  third-party insurance
  bảo hiểm (trách nhiệm) người thứ ba
  third-party insurance
  bảo hiểm cho bên thứ ba
  time insurance
  bảo hiểm định kỳ
  time insurance policy
  đơn bảo hiểm định hạn
  title insurance
  bảo hiểm bằng khoán
  title insurance
  bảo hiểm quyền sở hữu
  total freight insurance
  bảo hiểm tổng vận phí
  transferable insurance policy
  đơn bảo hiểm có thể chuyển nhượng
  transit insurance
  bảo hiểm quá cảnh
  transport insurance
  bảo hiểm vận tải
  travel insurance
  bảo hiểm (chuyến) du lịch
  travel insurance
  bảo hiểm chuyến đi du lịch
  traveller's accident insurance
  bảo hiểm tai nạn lữ khách
  traveller's insurance policy
  đơn bảo hiểm du lịch
  under-insurance
  bảo hiểm dưới mức
  under-insurance
  bảo hiểm dưới nước
  unemployment insurance
  bảo hiểm thất nghiệp
  unexpired insurance
  bảo hiểm chưa quá hạn
  universal life insurance
  bảo hiểm nhân thọ phổ thông
  use and occupancy insurance
  bảo hiểm sử dụng và chiếm hữu
  value of insurance
  giá trị bảo hiểm
  valued insurance policy
  đơn bảo hiểm giá trị
  variable annuity insurance policy
  đơn bảo hiểm niêm kim khả biến
  variable life insurance
  bảo hiểm nhân thọ khả biến
  voluntary group life insurance
  bảo hiểm nhân thọ tập thể tham gia tự nguyện
  voluntary insurance
  bảo hiểm tự nguyện
  voyage insurance
  bảo hiểm vận tải biển
  voyage insurance policy
  đơn bảo hiểm chuyến (đường biển)
  war risk insurance
  bảo hiểm chiến tranh
  war risks insurance
  bảo hiểm chiến tranh
  warehouse to warehouse insurance
  bảo hiểm "kho đến kho"
  water damage insurance
  bảo hiểm hàng hóa thiệt hại do nước
  water damage insurance policy
  đơn bảo hiểm thiệt hại do nước
  weather insurance
  bảo hiểm hư hại do thời tiết
  weather insurance
  bảo hiểm thời tiết
  whole life insurance
  bảo hiểm đến khi chết
  whole life insurance
  bảo hiểm chết, bảo hiểm nhân thọ toàn bộ
  whole life insurance
  bảo hiểm nhân thọ toàn bộ (suốt đời)
  whole life insurance
  bảo hiểm nhân thọ trọn đời
  whole-life insurance policy
  đơn bảo hiểm nhân thọ trọn đời
  wholesale insurance
  bảo hiểm toàn bộ
  windstorm insurance
  bảo hiểm gió lốc
  with-profits insurance policy
  đơn bảo hiểm hưởng lợi nhuận
  without-profit insurance policy
  đơn bảo hiểm không hưởng lợi nhuận
  workman's compensation insurance
  bảo hiểm bồi thường cho người lao động
  workman's compensation insurance
  bảo hiểm bồi thường công nhân
  workman's compensation insurance
  bảo hiểm lao động
  yacht insurance
  bảo hiểm du thuyền

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Assurance, surety, indemnity, indemnification, guarantee orguaranty, warranty, bond, security, protection, cover: The costof insurance is higher owing to the increase in crime.

  Oxford

  N.
  The act or an instance of insuring.
  A a sum paid forthis; a premium. b a sum paid out as compensation for theft,damage, loss, etc.
  = insurance policy.
  A measure taken toprovide for a possible contingency (take an umbrella asinsurance).
  A contract of insurance.
  A document detailing such apolicy and constituting a contract. insurance stamp Brit.hist. a stamp certifying the payment of a sum, usu. paidweekly, for National Insurance. [earlier ensurance f. OFenserance (as ENSURE)]

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X