• Kỹ thuật chung

    la bàn xác định hướng

    Giải thích EN: A compass mounted on a survey theodolite to orient it. Giải thích VN: La bàn được gắn trên máy đo kinh vĩ để xác định hướng của chúng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X