• Kỹ thuật chung

    đèn Buren

    Giải thích EN: A type of Bunsen burner that allows for variations in the air-gas mixture. Giải thích VN: Là loại đèn Bunsen cho phép biến đổi hỗn hợp khí gaz.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X