• (đổi hướng từ Trawled)
  /trɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưới rà, lưới rê, lưới vét (thả ngầm dước đáy sông, biển) (như) trawl-net
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dây câu giăng (như) trawl-line, setline

  Động từ

  Đánh cá bằng lưới rà, đánh lưới rê, đánh lưới vét; giăng lưới vét
  Đánh cá (một vùng nào đó) bằng lưới rà
  ( + through) tìm kiếm, rà soát (qua hồ sơ...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  kéo lưới vét (đánh cá)
  thả lưới rà

  Kỹ thuật chung

  lưới rà
  lưới rẽ (đánh cá)
  lưới vét

  Giải thích EN: A baglike net with an open mouth that is towed beneath a ship in order to catch marine life.

  Giải thích VN: Một túi có miệng mở được kéo theo bên dưới một con tàu để bắt cá.

  Kinh tế

  đánh cá
  địa tầng
  thả lưới đánh cá
  tìm kiếm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  drag , dragnet , fish , line , net , seine , troll

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X