• (đổi hướng từ Trumps)
  /trʌmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) âm thanh kèn trompet phát ra
  Tiếng kèn
  the last trump; the trump of doom
  tiếng kèn báo ngày tận thế

  Danh từ

  Lá bài chủ
  a trump card
  quân bài chủ
  to play a trump card
  chơi lá bài chủ ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to hold all the trumps
  nắm được tất cả bài chủ trong tay; (nghĩa bóng) nắm được tất cả những yếu tố thắng lợi trong tay
  (thông tục) người rộng lượng, người trung thành, người hay giúp đỡ
  to put someone to his trumps
  làm cho ai bí, (lúng túng, quẫn lên); dồn ai đến bước đường cùng
  to come/turn up trumps
  (thông tục) hào hiệp, rộng lượng, hay giúp đỡ
  May mắn, đỏ; thành công quá sự mong đợi

  Ngoại động từ

  Cắt (một quân bài, một nước bài) bằng quân bài chủ
  trumped my ace (with a six)
  cắt con át của tôi (bằng con sáu chủ bài)

  Nội động từ

  Chơi bài chủ (đen & bóng)
  to trump something up
  vu cáo

  Nguồn khác

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quân bài ăn
  quân bài chủ
  quân chủ bài

  Kỹ thuật chung

  lá bài ăn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  trump card
  verb
  finesse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X