• /´weldis´pouzd/

  Thông dụng

  Cách viết khác well-minded

  Tính từ
  ( + towards) thông cảm với, thân thiện với (ai); đồng ý (một kế hoạch..) sẵn sàng giúp
  she seemed well-disposed towards us
  cô ấy dường có thiện cảm đối với chúng tôi
  the committee are well-disposed towards the idea
  ủy ban đồng tình với ý kiến đó

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X