• Thông dụng

  Tính từ nghi vấn

  Của ai
  whose book are you reading ?
  anh đọc cuốn sách của ai đấy?

  Đại từ nghi vấn

  whose is this book?
  sách này của ai?
  Từ hạn định
  Của ai; của cái gì
  this is the man whose house we have just passed
  đây là người mà chúng ta vừa đi qua nhà
  this is the house whose owner is very rich
  đây là ngôi nhà mà chủ nhân rất giàu

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X