• /´ri:diη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đọc, sự xem (sách, báo...)
  to be fond of reading
  thích đọc sách
  There's much reading in it
  Trong đó có nhiều cái đáng đọc
  Sự hiểu biết nhiều, sự uyên bác
  a man of vast reading
  một người hiểu biết rộng, một người đọc rộng
  Phiên họp để thông qua (một dự án tại hai viện ở Anh trước khi được nhà vua phê chuẩn)
  first reading
  phiên họp giới thiệu (dự án)
  second reading
  phiên họp thông qua đại cương (của dự án)
  third reading
  phiên họp thông qua chi tiết (của dự án đã được một tiểu ban bổ sung)
  Buổi đọc truyện; những đoạn truyện đọc trong buổi đọc truyện
  reading form Dickens
  những buổi đọc các tác phẩm của Đích-ken
  Sách đọc (tiểu thuyết, truyện, truyện ngắn, tập thơ...)
  to get through a good deal of reading
  đọc được nhiều sách
  Sự đoán; cách giải thích; ý kiến
  the reading of a dream
  sự đoán mộng
  what is your reading of the facts?
  ý kiến anh về các việc ấy như thế nào?
  (sân khấu) cách diễn xuất, cách đóng (vai...); cách lột tả (lời văn của một nhân vật)
  Số ghi (trên đồng hồ điện...)
  15o difference between day and night readings
  sự chênh lệch nhau 15 độ giữa số ghi trên cái đo nhiệt ban ngày và ban đêm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đọc

  Cơ khí & công trình

  số ghi (trên thiết bị quan trắc)

  Điện lạnh

  cách đọc
  remote reading
  cách đọc từ xa
  rough reading
  cách đọc lấy tròn (gần đúng)
  giá trị đọc

  Kỹ thuật chung

  chỉ số
  đọc
  giá trị chỉ thị
  số đo
  số đọc
  số đọc ra
  số ghi

  Giải thích EN: The data displayed by an instrument.

  Giải thích VN: Dữ liệu được hiển thị bởi một dụng cụ.

  sự chỉ báo
  sự đọc
  sự ghi số

  Giải thích EN: The observation or recording of such data.

  Giải thích VN: Sự theo dõi hay ghi lại các dữ liệu.

  số chỉ

  Kinh tế

  sự già của thuốc lá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X