• Danh từ giống cái

  Sự đồng ý, sự tán thành
  Approbation tacite approbation expresse
  sự mặc thị tán thành, sự minh thị tán thành
  Sự chuẩn y, sự phê chuẩn
  Soumettre un projet à l'approbation des supérieurs
  trình một dự án lên cấp trên chuẩn y
  Sự tán thưởng, sự khen
  Une conduite digne d'approbation
  cách cư xử đáng khen
  Phản nghĩa Blâme, condamnation. Critique, désapprobation, improbation, opposition, refus, réprobation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X