• Ngoại động từ

  Chắn
  Barrer la route
  chắn đường

  Phản nghĩa Ouvrir

  Gạch ngang, đánh dấu gạch ngang; gạch chéo
  Barrer un t
  đánh dấu gạch ngang vào chữ t
  Barrer un chèque
  gạch chéo tấm séc
  Gạch đi, xóa đi
  Barrer un mot
  gạch đi một từ
  (hàng hải) lái (thuyền tàu)
  barrer la route à quelqu'un
  cản trở ai
  barrer quelqu'un
  cản trở kế hoạch của ai
  se barrer
  (thông tục) chuồn, cút đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X