• Danh từ giống cái

  Đường, đường sá
  Route empierrée
  đường rải đá
  Route pavée
  đường lát (đá, gạch, gỗ)
  Route de terre battue
  đường đất nện
  Route stratégique
  đường chiến lược
  Đường đi
  Changer de route
  thay đổi đường đi
  Route estimée
  hành trình ước tính
  (nghĩa bóng) con đường
  La route qui mène au bonheur
  con đường dẫn tới hạnh phúc
  Cuộc hành trình
  En cours de route
  giữa cuộc hành trình
  Hướng đi
  Perdre sa route
  mất hướng đi
  à moitié route
  giữa đường
  code de la route
  luật lệ giao thông đường bộ
  couper la route à un navire
  (hàng hải) vượt lên trên trước một tàu
  en route!
  lên đường!
  faire de la route
  đi nhanh
  faire fausse route
  sai lầm
  faire route avec quelqu'un
  làm bạn đường với ai
  feuille de route
  giấy đi đường
  la route est toute tracée
  phương hướng đã rõ rồi, cứ việc tiến hành
  mettre en route
  khởi động
  Mettre en route une machine
  �� khởi động một cỗ máy
  mise en route
  sự chuẩn bị thủ tục lên đường
  route aérienne
  đường hàng không
  se metre en route
  ra đi
  vivres de route
  cái ăn đi đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X