• Ngoại động từ

  Sắp xếp, xếp hạng
  Classer les documents
  sắp xếp tài liệu
  Classer un monument historique
  xếp hạng một di tích lịch sử

  Phản nghĩa Déclasser, déranger, embrouiller, mêler

  (nghĩa xấu) xếp vào loại xấu
  C'est un homme classé
  đó là một người đã bị xếp vào loại xấu
  Xếp vào hồ sơ, xếp xó
  Affaire classée
  việc đã xếp vào hồ sơ, việc không giải quyết được nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X