• Danh từ giống cái

  Việc
  Une affaire importante
  một việc quan trọng
  C'est l'affaire d'une seconde
  việc đó có thể thu xếp rất nhanh
  Belle affaire!
  (mỉa mai) việc to nhỉ!
  La belle affaire!
  Khó gì việc ấy!
  C'est une autre affaire
  đó là một việc khác hẳn
  Occupez-vous de vos affaires!
  hãy lo việc của anh đi!
  Se mêler des affaires d'autrui
  xía vào chuyện người khác
  Sự việc, vụ
  L'affaire de la rue X
  sự việc ở phố X
  Il faut tirer cette affaire au clair
  cần phải đưa vụ này ra ánh sáng
  Etouffer une affaire
  ém nhẹm một vụ việc
  Việc giao dịch, công việc buôn bán; hãng kinh doanh
  Négocier une affaire
  thương lượng về một việc buôn bán
  Être à la tête d'une grosse affaire
  đứng đầu một hãng kinh doanh lớn
  Chuyện khó; việc lôi thôi
  Se tirer d'affaire
  gỡ xong việc khó
  Être hors d'affaire
  khỏi bị lôi thôi
  Việc phức tạp, việc rầy rà
  C'est toute une affaire ce n'est pas une mince affaire
  đó là cả một việc phức tạp
  Quelle affaire!
  việc rầy rà quá!
  (luật học, pháp lý) vụ kiện
  Saisir le tribunal d'une affaire
  đưa một vụ kiện ra tòa
  Juger plaider une affaire civile
  xét xử/biện hộ một vụ kiện
  Vấn đề
  C'est une affaire de go‰t de conscience d'honneur
  đó là vấn đề sở thích/ý thức/danh dự
  Cuộc chiến đấu
  Affaire très chaude
  cuộc chiến đấu rất hăng
  L'affaire d'Algérie
  chiến sự ở Angiêri
  ( số nhiều) công việc
  Expédier les affaires courantes
  giải quyết công việc thường ngày
  Affaires d'Etat
  việc nước, quốc sự
  Ministère des Affaires étrangères
  Bộ ngoại giao
  Parler affaires
  bàn việc
  en sont les affaires
  công việc đến đâu rồi?
  Un voyage d'affaires
  chuyến đi vì công việc (chứ không phải đi chơi)
  ( số nhiều) công việc làm ăn
  La prospérité des affaires
  công việc làm ăn thịnh vượng
  Homme d'affaires Femme d'affaires
  nhà kinh doanh
  Chiffre d'affaires
  doanh số
  ( số nhiều) đồ đạc riêng, quần áo
  Ranger ses affaires
  sắp xếp đồ đạc quần áo lại
  Fouiller dans les affaires de qqn
  lục soát đồ đạc của ai
  avoir affaire à quelqu'un
  có việc cần giải quyết với ai
  être en affaire
  thương lượng một việc buôn bán
  faire des affaires de tout
  việc gì cũng cho là quan trọng
  il fait mon affaire
  tôi đang cần nó
  j'en fais mon affaire
  tôi chịu trách nhiệm về việc ấy
  voilà bien une autre affaire
  thế là một việc bất ngờ xảy ra
  vous aurez affaire à moi
  anh cứ liệu hồn
  Les affaires sont les affaires
  công việc là công việc (không để tình cảm xen vào)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X