• Danh từ giống đực

  Sự bắt đầu
  Commencement de fatigue
  sự bắt đầu mệt
  Bước đầu
  Ses commencements ont été pénibles
  bước đầu của anh ta rất khó nhọc
  ( số nhiều) khái niệm cơ bản
  Đầu
  Commencement de l'année
  đầu năm
  Phản nghĩa Achèvement, but, conclusion. Fin, issue, terme
  il y a un commencement à tout
  việc gì cũng phải bắt đầu, việc gì cũng phải học mới biết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X