• Danh từ giống đực

  Đất đai sở hữu, cơ nghiệp
  Domaines paternels
  đất đai sở hữu của ông cha
  Tài sản
  Domaine privé
  tài sản tư nhân
  Domaine public
  tài sản công cộng
  Domaines de l'Etat
  tài sản Nhà nước
  (toán học, vật lý học) miền
  Domaine magnétique
  miền từ
  Domaine spectral
  miền phổ
  Domaine élastique
  miền đàn hồi
  Domaine plastique
  miền dẻo
  Domaine homogène
  miền đồng nhất
  Domaine critique
  miền tới hạn
  Domaine de températures
  khoảng nhiệt độ
  Domaine de valeurs
  miền giá trị
  (nghĩa bóng) lĩnh vực
  Dans le domaine de la littérature
  trong lĩnh vực văn học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X