• Tính từ

  Tư, riêng
  Ecole privée
  trường tư
  Vie privée
  đời tư
  Propriété privée
  tư hữu
  Homme privé
  tư nhân
  Séance privée
  buổi họp riêng
  De source privée
  theo nguồn tin riêng
  conseil privé
  (sử học) hội đồng cơ mật

  Danh từ giống đực

  đời tư
  Dans le privé
  trong đời tư
  Sở tư
  Prendre un emploi dans le privé
  làm việc sở tư

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X