• Tính từ

  Xem essence 1, 2
  La raison est essentielle à l'homme
  lý tính là thuộc bản chất con người
  Cốt yếu
  L'air est essentiel à la vie
  không khí cốt yếu cho sự sống
  Chủ yếu
  Point essentiel
  điểm chủ yếu

  Phản nghĩa Accidentel. Adventice. Casuel, contingent, éventuel, fortuit, occasionnel. Inutile, superflu. Accessoire, secondaire.

  Huile essentielle tinh dầu
  maladie essentielle
  (y học) bệnh vô căn
  Danh từ giống đực
  Cái chủ yếu, điểm chủ yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X