• Danh từ giống cái

  Lý tính
  La raison distingue l'homme de la bête
  lý tính phân biệt con người với thú vật
  Lẽ phải
  Conforme à la raison
  hợp lẽ phải
  Lý, lý lẽ
  Raison convaincante
  lý lẽ có sức thuyết phục
  Lý do, cớ
  Avoir de bonnes raisons pour refuser
  có lý do xác đáng để từ chối
  (toán học) tỷ lệ
  Raison directe
  tỷ lệ thuận
  (toán học) công sai (của cấp số cộng); công bội (của cấp số nhân)
  à plus forte raison fort
  fort
  à raison de
  theo tỷ lệ là
  avoir raison
  có lý
  avoi raison de quelque chose
  thắng được việc gì
  avoir raison de quelqu'un
  thắng ai; thuyết phục được ai
  cela n'a ni rime ni raison
  điều đó không có nghĩa lý gì
  ce n'est pas une raison
  không phải là một lý do
  comparaison n'est pas raison
  không phải cứ so sánh được là hợp lý
  demander raison d'une offense demander
  demander
  donner raison à quelqu'un
  nhận rằng ai có lý
  en raison de
  vì, vì lẽ
  entendre raison entendre
  entendre
  être de raison
  (từ cũ, nghĩa cũ) vật tưởng tượng
  il n'a pas toute sa raison
  nó không được bình thường đâu, nó hơi điên đấy, nó gàn gàn
  il y a raison en tout
  cái gì cũng có hạn
  la dernière raison
  lý do mạnh nhất
  l'âge de raison
  tuổi bắt đầu có lý trí ( 7 tuổi)
  la raison du plus fort
  lý của kẻ mạnh
  mariage de raison
  hôn nhân vì lẽ phải (không phải vì yêu nhau)
  mettre quelqu'un à la raison
  buộc ai phải nghe theo
  parler raison parler
  parler
  perdre la raison
  điên
  plus que de raison
  quá mức
  pour valoir ce que de raison
  để cho hợp với công lý
  raison d'être
  lý do tồn tại
  raison sociale
  tên pháp lý (của một tổ chức thương nghiệp)
  ramener quelqu'un à la raison
  thuyết phục ai làm theo lẽ phải
  rendre raison de
  (từ cũ, nghĩa cũ) chứng minh; giải thích (điều gì)
  sans raison
  không có lý do gì, không có lý gì
  se faire une raison
  đành chịu
  se rendre à la raison
  chịu theo lẽ phải
  se rendre aux raisons de quelqu'un
  nhận lý lẽ của ai là đúng
  Phản nghĩa Déraison, folie, instinct; coeur, sentiment. Tort.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X