• Danh từ giống cái

  Sự sống
  Les conditions nécessaires à la vie
  những điều kiện cần thiết cho sự sống
  Đời, cuộc đời, cuộc sống
  Une vie courte
  một đời ngắn ngủi
  Toute une vie
  cả một cuộc đời
  Tuổi thọ, thời gian sử dụng
  Vie moyenne
  tuổi thọ trung bình
  Vie utile
  thời gian hữu dụng
  Lối sống
  Changer de vie
  thay đổi lối sống
  Đời sống sinh hoạt
  Co‰t de la vie
  giá sinh hoạt
  La vie est chère
  sinh hoạt đắt đỏ
  Gagner sa vie
  kiếm sống
  Tiểu truyện, tiểu sử
  écrire une vie du héros
  viết một tiểu truyện về vị anh hùng
  Nghề
  Vie religieuse
  nghề tôn giáo
  Sức sống, sinh khí
  Style plein de vie
  văn phong đầy sức sống
  à la vie et à la mort mort
  mort
  à vie
  trọn đời
  ce n'est pas une vie
  khó chịu lắm không thể sống được
  c'est la vie
  đời là thế đành vậy
  c'est une question de vie ou de mort
  đó là một vấn đề sinh tử
  chercher sa vie chercher
  chercher
  de la vie de ma vie
  chưa bao giờ
  demander la vie
  xin tha chết
  devoir la vie à quelqu'un
  nhờ ai cứu sống
  donner la vie à quelque chose
  làm cho có sinh khí
  donner la vie à un enfant
  sinh con
  donner sa vie donner
  donner
  entre la vie et la mort entre
  entre
  être en vie
  đang sống, còn sống
  faire la vie
  (thân mật) ăn chơi phóng đãng
  faire la vie dure à quelqu'un
  làm cho ai khốn khổ
  femme de mauvaise vie
  gái giang hồ
  Il faut faire vie qui dure
  phải ăn tiêu dè dặt mới hưởng được lâu
  jamais de la vie
  không bao giờ
  la bonne vie
  cuộc sống trác táng
  la bourse ou la vie bourse
  bourse
  la vie durant
  suốt cuộc đời
  la vie future
  (tôn giáo) kiếp sau
  mener joueuse vie
  ăn chơi vui vẻ
  ne pas donner signe de vie signe
  signe
  parole de vie
  sự truyền đạo
  passer de vie à trépas trépas
  trépas
  perdre la vie
  chết
  pour la vie
  trọn đời
  Amis pour la vie
  �� bạn trọn đời
  redonner rendre la vie à quelqu'un
  cứu vớt ai, làm cho ai vững dạ
  refaire sa vie
  làm cho lại cuộc đời; tái giá
  sa vie ne tient qu'à un fil
  tính mệnh hắn treo trên sợi tóc
  vie de bohême
  cuộc sống lang thang bừa bãi
  vie de chien
  đời sống khổ như chó
  vie de [[gar�on]]
  cuộc sống độc thân
  vie de patachon vie de bâton de chaise
  cuộc sống bê tha
  vie éternelle
  cực lạc
  Phản nghĩa Vif.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X