• Phó từ

  Khó nhọc
  Avancer péniblement
  tiến lên khó nhọc
  (một cách) đau buồn
  Être péniblement surpris de cette attitude
  ngạc nhiên một cách đau buồn về thái độ đó
  Chỉ vừa
  Atteindre péniblement la moyenne
  chỉ vừa đạt được điểm trung bình

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X