• Giới từ

  Trong khi
  Pendant mon absence
  trong khi tôi vắng
  Pendant que je parle
  �� trong khi tôi nói
  Pendant que
  trong khi
  Danh từ giống đực
  Cái đi đôi với, cái sóng đôi với, người xứng với

  Tính từ

  Treo, rủ, thõng xuống
  Les bras pendants
  tay thõng xuống
  (luật pháp) còn treo, chưa giải quyết
  Affaire pendante
  việc còn treo đó chưa giải quyết
  fruits pendants par les branches fruit
  fruit
  fruits pendants par les racines fruit
  fruit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X