• Đại từ

  La [[le�on]] que je récite
  bài mà tôi đọc
  Que dites-vous
  anh nói gì?
  Je ne sais que dire
  tôi chẳng biết nói gì
  [[navoir]] que faire
  không cần thiết ở nơi ấy
  [[quest-ce]] que

  Liên từ

  Rằng
  Il veut que vous veniez
  ông ấy muốn (rằng) anh đến
  Thì; để; cứ; phải
  [[Quil]] parle
  nó cứ nói đi
  [[Quil]] parte à [[linstant]]
  nó phải đi ngay đây
  Approchez que je vous parle
  lại gần đây (để) tôi nói cho anh nghe
  Je joue si mal Oh que non
  tôi chơi kém quá! - Û! không đâu!
  Ils [[nont]] pas besoin [[lun]] de [[lautre]] Que si
  họ chẳng cần nhau đâu - Có chứ
  Il dormait déjà [[quelle]] continuait à lire
  anh ta đã ngủ mà nàng còn tiếp tục đọc
  [[Quil]] vienne ou non
  dù nó có đến hay không
  il [[nest]] que de
  không có gì phải...
  ne que ne
  ne

  Phó từ

  Sao
  Que ne le disiez vous
  sao anh không nói ra?
  Biết bao
  [[Quil]] est aimable
  nó dễ thương biết bao!
  Que de fois
  biết bao lần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X