• Danh từ giống đực

  Sự suy luận
  Manquer de raisonnement
  thiếu suy luận
  Lập luận
  Suivre un raisonnement
  theo dõi một lập luận
  Un raisonnement irréfutable
  mộ lập luận không bác được
  ( số nhiều) lý sự, lý cãi lại
  Pas tant de raisonnements
  cãi lý vừa vừa chứ!
  Phản nghĩa Intuition, sentiment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X