• Ngoại động từ

  Không đạt; trệch; làm hỏng
  Manquer le but
  không đạt mục đích
  Manquer un lièvre
  bắn trệch con thỏ
  Manquer un tableau
  làm hỏng một bức tranh
  Bỏ lỡ; lỡ
  Manquer une occasion
  bỏ lỡ một cơ hội
  Manquer le train
  lỡ chuyến xe lửa
  Bỏ; không đến
  Manquer un cours
  bỏ một buổi học
  Manquer un rendez-vous
  không đến nơi hẹn
  manquer son coup
  hỏng việc
  ne pas manquer quelqu'un
  không quên trả thù ai, không quên cho ai một trận

  Nội động từ

  Thiếu
  Manquer d'argent
  thiếu tiền
  Un bras lui manque
  hắn thiếu một cánh tay
  Không làm tròn
  Manquer à son devoir
  không làm tròn nhiệm vụ
  Không đến, không dự
  Không đến nơi hẹn
  Không tôn kính, thiếu lễ độ
  Manquer à la vieillesse
  không tôn kính tuổi già
  Suýt nữa
  Il a manqué de se noyer
  suýt nữa nó chết đuối
  Không thành công
  Affaire qui manque
  việc không thành công
  Vắng mặt
  Trois élèves manquent
  ba học sinh vắng mặt
  Mất đi
  Père qui vient à manquer
  người cha mất đi
  Đứt
  Cordage qui manque
  dây thừng đứt đi
  (từ cũ, nghĩa cũ) mắc khuyết điểm
  Tous les hommes peuvent manquer
  tất cả mọi người đều có thể mắc khuyết điểm
  ne pas manquer de
  không quên, vẫn nhớ

  Không ngôi

  Thiếu
  Il manque dix élèves
  thiếu mười học sinh
  Phản nghĩa Abonder, exister. Avoir; respecter; atteindre, réussir, saisir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X