• Phó từ

  (chỉ cường độ) nhiều đến nỗi mạnh đến nỗi
  Il travaille tant qu'il finit par tomber malade
  anh ấy làm việc nhiều đến nỗi rút cục bị ốm
  Il tira tant que la corde cassa
  nó kéo mạnh đến nỗi cái dây đứt
  (chỉ số lượng) nhiều đến thế, biết bao; nửa nọ nửa kia; vừa... vừa
  Vous avez tant de livres
  anh có nhiều sách đến thế biết bao
  Celui et tant d'autres
  người ấy và biết bao kẻ khác nữa
  Ils sont cinquante tant hommes que femmes
  họ có năm mươi người, vừa đàn ông, vừa đàn bà.
  (chỉ một số lượng không nêu rõ) một số nào đó, bao nhiêu đấy
  Être payé à tant la page
  được trả mỗi trang là bao nhiêu đấy
  Demander tant d'une chose
  đòi bao nhiêu đấy về một vật gì
  (chỉ thời gian) lâu đến thế lâu đến nỗi
  Ils ont tant vécu
  họ đã sống lâu đến thế
  J'ai tant marché que je peux revenir avant le soir
  tôi đã đi lâu đến nỗi không thể về trước buổi tối
  (chỉ sự so sánh) bao nhiêu... bấy nhiêu
  Prenez tant que vous pouvez
  anh có thể lấy được bao nhiêu thì lấy (bấy nhiêu)
  Tant vaut l'homme tant valent les idées
  con người có giá trị bao nhiêu thì tư tưởng có giá trị bấy nhiêu
  (chỉ nguyên nhân) chính là vì
  Il ne peut se taire tant il est franc
  nó không thể im lặng chính vì nó thẳng thắn.
  (chỉ điều kiện) hễ còn; nếu phải
  Tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir
  hễ còn sống thì còn hy vọng
  Tant qu'à faire faites le bien
  nếu phải làm thì hãy làm tốt đi
  à tant faire que
  nếu nhất thiết phải làm
  à tant pour cent
  ở mức bấy nhiêu phần trăm
  comme il y en a tant
  như có biết bao nhiêu đấy, không có gì là đặc biệt
  en faire tant qu'on peut
  làm hết sức sức mạnh
  en tant que
  với tư cách là
  si tant est que
  nếu như
  Tâchez de le joindre si tant est qu'il ne soit pas déjà parti
  �� nếu như anh ấy chưa ra đi thì anh cố gắng đi gặp anh ấy
  tant bien que mal bien
  bien
  tant et plus
  như thế và nhiều hơn
  tant il y a que
  dù sao thì cũng đã
  Tant il y a qu'il est arrivé à ses fins
  �� dù sao thì anh ấy cũng đã được mục đích
  tant mieux
  càng hay
  tant pis
  mặc kệ; kệ
  tant s'en faut falloir
  falloir
  tant soit peu un tant soit peu peu
  peu
  Tous tant que nous sommes
  �� tất cả chúng ta
  Đồng âm Tan, taon, temps.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X