• Ngoại động từ

  Theo
  Suivre le guide
  theo người dẫn đường
  Suivre quelqu'un pas à pas
  theo ai từng bước
  Suivre la mode
  theo thời trang
  Chien qui suit son ma†tre
  con chó theo chủ
  Suivez ce chemin
  anh (chị) hãy theo con đường này
  Suivre un ordre
  theo lệnh
  Suivre un cours d'anglais
  theo một lớp Anh văn
  Suivre l'exemple de quelqu'un
  theo gương ai
  Suivre un but
  theo một mục đích

  Phản nghĩa Devancer, précéder

  Tiếp theo
  Les pages qui suivent
  những trang tiếp theo
  Dans l'exemple qui suit
  trong ví dụ tiếp theo, trong ví dụ sau đây
  Un orage a suivi les grosses chaleurs
  một cơn dông tiếp theo những cơn nóng dữ
  Tiếp tục
  L'enquête suit son cours
  cuộc điều tra tiếp tục tiến hành
  Đuổi theo, theo dõi
  Suivre un lièvre
  đuổi theo con thỏ
  Suivre un suspect
  theo dõi một tên tình nghi
  Nghe theo
  S'il m'avait suivi
  nếu nó nghe theo tôi
  Nắm được, hiểu được
  Il n'a pas bien suivi ce raisonnement
  nó không nắm được đầy đủ lập luận ấy
  Để ý nghe, để ý theo sát
  Suivez-moi bien
  các anh hãy để ý nghe kỹ tôi

  Nội động từ

  Đi theo sau
  à vous de suivre
  các anh phải đi theo sau
  Đến sau
  Nos bagages suivront
  hành lý của chúng tôi sẽ đến sau
  Chú ý nghe
  Elève qui ne suit pas en classe
  học sinh ngồi trong lớp không chú ý nghe
  (ngành in) không xuống dòng (cũng faire suivre)
  à faire suivre
  nhờ chuyển tiếp (nếu người nhận không còn ở chỗ cũ)
  à suivre
  còn tiếp, còn nữa
  Không ngôi
  Il suit de que
  do đó mà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X