• Danh từ giống cái

  Sự hòa tan; sự tan
  Substance en solution
  chất tan
  Dung dịch
  Solution saturée
  dung dịch bão hòa
  Sự giải; sự giải quyết
  Affaire qui demande une prompte solution
  việc đòi hỏi phải giải quyết nhanh chóng
  Lời giải; giải pháp
  Solution d'une équation
  lời giải một phương trình
  Sự kết thúc
  Solution d'un procès
  sự kết thúc một vụ kiện
  solution de continuité continuité
  continuité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X