• Danh từ giống đực

  Tam giác
  Triangle équilatéral
  (toán học) tam giác đều
  Triangle acutangle
  tam giác nhọn
  Triangle autopolaire
  tam giác tự đối cực
  Triangle de conductances
  tam giác điện dẫn
  Triangle des couleurs
  tam giác màu
  Triangle curviligne
  tam giác cong
  Triangle d'erreur des relèvements
  tam giác sai số (lấy) phương vị
  Triangle isocèle
  tam giác cân
  Triangle obliquangle
  tam giác góc xiên
  Triangle rectangle
  tam giác vuông
  Triangle rectiligne
  tam giác thẳng
  Triangle de résistance
  tam giác điện kháng
  Triangle scalène
  tam giác thường
  Triangle sphérique
  tam giác cầu
  Triangle de virage
  tam giác quay (tàu hoả)
  Triangle des vitesses
  tam giác vận tốc
  Triangle de raccordement
  đầu nối tam giác (tàu hoả)
  Triangle occipital
  (giải phẫu) tam giác chẩm
  (âm nhạc) thanh kẻng ba góc
  (hàng hải) cờ tam giác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X