• Danh từ giống đực

  Sự bỏ phiếu, sự biểu quyết, sự bầu
  Vote secret
  sự bỏ phiếu kín
  Vote à main levée
  sự giơ tay biểu quyết
  Vote direct
  sự bầu trực tiếp

  Phản nghĩa Abstention.

  Phiếu, phiếu bầu
  Compter les votes
  đếm phiếu phiếu bầu
  Compter les votes
  đếm phiếu
  Điều biểu quyết
  Exécuter un vote
  chấp hành điều biểu quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X