• Ngoại động từ

  Đếm
  Compter de l'argent
  đếm tiền
  Liệt vào số, coi như
  Compter parmi ses amis
  liệt vào số những người bạn của mình
  Trả tiền
  Compter cent francs à quelqu'un
  trả một trăm frăng cho ai
  Tính giá
  Compter trois francs la bouteille
  tính giá ba frăng một chai
  Đánh giá, coi
  Compter pour rien la fortune
  coi của cải chẳng ra gì
  Định
  Je comptais venir te voir
  tôi vẫn định đến thăm anh
  Ville qui compte un million d'habitants
  thành phố có một triệu dân
  Compter d'illustres ancêtres
  có ông cha hiển hách
  Chắc rằng
  Je compte que vous viendrez
  tôi chắc rằng anh sẽ đến
  Trải qua, tính được
  Compter vingt années de service
  tính được hai mươi năm làm việc
  Tính từng li từng tí
  Phản nghĩa Négliger, omettre

  Đồng âm Comté, conter

  À pas comptés xem pas
  compter tous les pas de quelqu'un
  dò xét ai từng bước
  sans compter que
  không kể rằng
  Nội động từ
  Tính, làm tính
  Đếm
  Được tính đến, được kể đến
  Tính sổ
  Tin cậy vào
  Được coi trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X