• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  sutura
  đường khớp bướm tai
  sutura sphenosquamose
  đường khớp bướm trán
  sutura sphenofrontalis
  đường khớp bướm đỉnh
  sutura sphenoparietalis
  đường khớp chẩm - chủm
  sutura occipitomastoidea
  đường khớp giun hàm trên
  sutura intermaxillaris
  đường khớp khẩu cái sàng
  sutura palatoethmoidalis
  đường khớp lam-đa, đường khớp đỉnh chẩm
  sutura lambdoidea
  đường khớp lệ xoăn
  sutura lacrimoconchalis
  đường khớp phẳng
  sutura harmonia
  đường khớp phẳng
  sutura plana
  đường khớp tai
  sutura squamosa
  đường khớp thái dương
  sutura temporozygomatica
  đường khớp trán
  sutura frontalis
  đường khớp trán mũi
  sutura frontonasalis
  đường khớp tráng lệ
  sutura frontolacrimalis
  đường khớp vành, đường khớp trán đỉnh
  sutura coronalis
  đường khớp đỉnh chẩm
  sutura parietomastoidea

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X