• Thông dụng

  Danh từ

  Mother
  con dại cái mang
  the mother is responsible for the foolishness of her child
  (khẩu ngữ) (denoting a young girl of one's rank or below)
  cháu đến rủ cái Hoa đi học
  I'm calling for Hoa to go to school with her
  Mother, mother of vinegar
  cái giấm
  mother of vinegar
  cái mẻ
  mother of fermented cold rice
  Banker (trong đám bạc)
  Solid part (of liquid food)
  ăn cả nước lẫn cái
  to eat both the liquid and the solid part (of a food)

  Tính từ

  Female, she
  chó cái
  a female dog, a bitch
  đu đủ cái
  a female papaw
  (dùng hạn chế trong một số tổ hợp, sau danh từ) King-sized, main
  sông cái
  a main river
  trống cái
  a king-sized drum
  ngón tay cái
  the main finger, the thumb
  cột cái
  the main pillar

  Danh từ

  Thing, the...
  nhà đủ cả không thiếu cái
  the house is fully furnished, not wanting in anything
  còn nhiều cái chưa biết
  there are still many things one does not know
  lo cái ăn cái mặc
  to attend to the things to eat and to the things to put on; to see to food and clothing
  phân biệt cái hay cái dở
  to make a difference between the good and the bad; to make a difference between the interesting and the dull
  cái bắt tay hữu nghị
  the friendly shakehand
  cái không may
  the unfortunate thing, the mishap
  (denoting a unit of inanimate thing, a small or personified animal)
  hai cái nhà một cái vừa mới làm
  there are two houses, one newly-built
  con ong cái kiến
  the bee, the ant
  (denoting an act, a short process)
  ngã một cái rất đau
  to have a bad fall, to come a cropper
  tát cho mấy cái
  to give someone a few slap in the face
  nghỉ tay cái đã
  let's have a breather
  vừa đến nơi một cái đã bắt tay vào việc
  the moment he arrived, he set to work
  loáng một cái đã biến
  he disappeared in next to no time
  đùng một cái bỏ nhà ra đi
  all of a sudden, he left home
  cái gọi
  the so-called...
  cái gọi tự do của thế giới bản
  ��the so-called "freedom" of the capitalist world; the "freedom" of the capitalist world

  Từ đệm

  That
  cái cây bưởi ấy sai quả lắm
  that shaddock is a good bearer
  cái đời tủi nhục ngày xưa
  that humiliating life of the past

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  female
  clasp

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  piece

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X