• Thông dụng

  Phó từ.

  Again.
  bắt đầu lại
  to begin again.
  Still; should; back.
  cãi lại
  to talk back.
  sao lại đánh
  Why should you beat him?

  Động từ.

  To come; to arrive.
  ta vừa mới lại
  She has just arrived.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X