• Thông dụng

  (động) Badger.
  Half-way, half-done.
  Làm lửng rồi bỏ về
  To do something half-way then leave for home, to get something half-done then leave for home.
  Bỏ lửng
  To leave something half-done
  (lưng lửng (láy,ý giảm)) Nearly one's fill.
  Ăn lưng lửng
  To eat nearly one's fill.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X