• Thông dụng

  Danh từ.
  hook; crotchet; clasp.
  Động từ.
  to hook; to seize; to pick.

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  plain

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  grow

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brackets
  buckle
  catch
  clamp
  clasp
  clip
  couple
  cramp
  cramp-iron
  dog
  hamulus
  hang
  hitch
  hook
  loop
  mounter
  ratchet
  staple
  backsight

  Giải thích VN: 1. Điểm hoặc đường khảo sát được định trước. 2. Kết quả khảo sát thu được tại điểm khảo sát định trước từ một vị trí [[khác. ]]

  Giải thích EN: 1. a survey point or line that has been previously determined.a survey point or line that has been previously determined.2. a survey reading taken on a previously determined point from a new position.a survey reading taken on a previously determined point from a new position.

  benchmark
  datum
  direction beacon
  feature
  mark
  marker
  milestone
  mold
  mouldy
  picket
  range-pole
  reference
  referential
  sign

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X