• Thông dụng

  Mountain.
  Non xanh nước biếc
  Green mountains and blue water.
  Young, tender, green.
  Mầm non
  Tender buds.
  Premature.
  Đứa đẻ non
  A premature baby. Chết non To die premature.
  Not up to the mark.
  New.
  Da non
  New skin.
  Trăng non
  A new moon.
  Mild.
  Thép non
  Mild steel.
  A little less than.
  non một trăm
  A little less than a hundred.
  Non non láy
  A little below average, to a smaller degree than usual.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X