• (thông tục) très avantageux ; très profitable
  Món bẫm
  un marché très avantageux
  Abondamment ; beaucoup; fort ; vigoureusement
  Ăn bẫm
  manger beaucoup
  Cày sâu cuốc bẫm
  labourer profondément et piocher vigoureusement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X