• Quand; à quand; jusqu'à quand
  Chừng nào về ?
  quand reviendra-t-il
  Phải đợi đến chừng nào ?
  il faut attendre jusqu'à quand ?
  Combien
  Phải trả chừng nào ?
  combien faut-il payer ?
  Tant que
  Chừng nào còn sống thì còn hi vọng
  tant qu'il y a la vie , il y a de l'espoir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X