• Phí lưu thông frais de circulation;
  phí vận chuyển
  frais de transport
  Prime
  phí bảo hiểm
  prime d'assurance
  Gaspiller; dissiper; perdre
  phí thì giờ
  gaspiller son temps; perdre son temps

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X