• Proportion.
  Tỉ lệ nghịch
  proportion inverse.
  Pourcentage ; taux.
  Tỉ lệ hạt hỏng cao
  un pourcentage élevé de grains avariés ;
  Tỉ lệ tử vong
  taux de mortalité.
  (toán học) raison.
  Tỉ lệ thuận
  raison directe.
  Proportionnel.
  Thuế tỉ lệ
  impôt proportionnel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X