• Accepter ; réserver un bon accueil à.
  Tiếp thu phê bình
  réserver un bon accueil aux critiques.
  Prendre en possession ; prendre en charge.
  Tiếp thu toàn bộ gia tài
  prendre en possession la totalité de l'héritage.
  (sinh vật học, sinh lý học) như tập nhiễm
  Như tiếp thụ
  Tính chất tiếp thụ
  caractères acquis.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X