• Axe.
  Trục quả đất
  axe de la terre;
  Trục bánh
  axe d'une roue;
  Trục quay
  axe de rotation;
  Trục đối xứng
  axe de symétrie;
  Trục ma Béc lin
  axe Rome Berlin.
  Essieu.
  Trục xe
  essieu de charrette.
  (thực vật học) rachis (de l'épi).
  (kỹ thuật) arbre.
  Trục quyền động
  arbre de transmission.
  (địa phương) émotter avec un rouleau; égrener avec un rouleau.
  Trục đất
  émotter la terre avec un rouleau;
  Trục lúa
  égrener du riz avec un rouleau.
  Élever; soulever.
  Trục kiện hàng
  soulever (élever) un ballot de marchandises.
  Renflouer; afflouer (un navire échoué).
  Grue; élévateur.
  Expulser; chasser.
  Trục tên gián điệp
  expulser un espion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X