• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 22:22, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatipartite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:22, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatinerved(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:21, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatilobate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:20, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatiform(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:18, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmated(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:16, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-grove(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:14, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-butter(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:10, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palliator(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:05, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cross-section(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:58, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatisected(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:50, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatisect(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:47, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmatifid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:45, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palmated(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ - đóng góp từ Palmated tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palmated tại CĐ Kythuat)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-sugar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-oil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-house(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:44, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-greasing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:43, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-grease(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:42, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palm-cat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:36, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Palestrian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:48, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:32, ngày 21 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:27, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallet-bet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:19, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallbearer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:09, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallah(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:05, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palladious(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:01, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palladic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:36, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palla(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:26, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pall-mall(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:23, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palinesthesia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:18, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palimony(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:33, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleophytology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:32, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleontologist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:31, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleolithic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:29, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paleomagnetism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:48, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palimbacchius(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:47, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paliform(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:37, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palindrome(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:40, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palification(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:05, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palette-knife(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:48, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palestrical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:19, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farm-tractor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ - đóng góp từ Farm-tractor tại CĐ Kinhteđóng góp từ Farm-tractor tại CĐ Kythuat)
  • 04:12, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farallon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:20, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farm-bailiff(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:19, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farandola(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:38, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fabric(vải thành phẩm)
  • 02:23, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Erection(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:11, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backfilling(/'''<font color="red">Phiên 'b&#230;kfil&#951;</font>'''/)
  • 10:11, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backfilling(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:07, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Minimum(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X